Met spoed Gevraagd: HBO Pedagogisch medewerker met grote affiniteit met motoren, technisch inzicht en sleutel ervaring.

Functie :

  • Pedagogisch medewerker C
  • Schaal 7 of 8 conform het nieuwe generieke functieboek Jeugdzorg
  • 24 uur (mogelijkheid tot uitbreiding op termijn)

Motozorg is een afdeling van Rondomzorg waar dagbesteding en arbeidstraining wordt aangeboden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als middel tot het ontwikkelen of behouden van vaardigheden van onze cliënten worden de werkzaamheden in de werkplaats en winkel ingezet.

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg.Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psycholoog.

Kern­woor­den: Doen wat werkt, ver­gro­ten van eigen regie en zelfredzaamheid.

Doel van de functie: Bieden van begeleiding aan de cliënten van de arbeidstraining en dagbesteding binnen de motorwerkplaats en winkel. Je bent mentor voor de cliënten die verder geen zorg ontvangen binnen Rondomzorg. Je helpt het aanbod te ontwikkelen en te promoten van Motozorg.

Resultaten: Je schrijft begeleidingsplannen, doet evaluaties, brengt samen met de client de resultaten in kaart. Je handelt bewust methodisch, weet bewust passende interventies in te zetten. Je zet motortechniek en alle werkzaamheden in de werkplaats in als middel om de deelnemers competenties te laten vergroten. Je onderhoud contacten met jobcoaches, gemeente, reclassering en externen gericht op de zorgtrajecten.

Kennis: HBO werk- en denkniveau. Affiniteit met motoren en techniek is een pre. Het eventueel volgen van een opleiding tot 2e monteur valt binnen de mogelijkheden. Kennis van veiligheidsvoorschriften en BHV. Kennis van de doelgroep.

Beschikbaarheid: Je bent beschikbaar per 1 november 2017 of zo snel mogelijk daarna. Het betreft in eerste instantie een partime dienstverband van 24 uur. Werktijden zijn dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 17:00

Reacties voor 23-10-2017 naar rubingh.d@rondomzorg.nl