Zorgmedewerker HBO Motozorg [ingevuld]

Met spoed Gevraagd: HBO Peda­go­gisch mede­wer­ker met gro­te affi­ni­teit met moto­ren, tech­nisch inzicht en sleu­tel erva­ring.

Func­tie :

  • Peda­go­gisch mede­wer­ker C
  • Schaal 7 of 8 con­form het nieu­we gene­rie­ke func­tie­boek Jeugd­zorg
  • 24 uur (moge­lijk­heid tot uit­brei­ding op ter­mijn)

Moto­zorg is een afde­ling van Rond­om­zorg waar dag­be­ste­ding en arbeids­trai­ning wordt aan­ge­bo­den voor men­sen met een gro­te afstand tot de arbeids­markt. Als mid­del tot het ont­wik­ke­len of behou­den van vaar­dig­he­den van onze cli­ën­ten wor­den de werk­zaam­he­den in de werk­plaats en win­kel inge­zet.

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg.Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psy­cho­loog.

Kern­woor­den: Doen wat werkt, ver­gro­ten van eigen regie en zelf­red­zaam­heid.

Doel van de func­tie: Bie­den van bege­lei­ding aan de cli­ën­ten van de arbeids­trai­ning en dag­be­ste­ding bin­nen de motor­werk­plaats en win­kel. Je bent men­tor voor de cli­ën­ten die ver­der geen zorg ont­van­gen bin­nen Rond­om­zorg. Je helpt het aan­bod te ont­wik­ke­len en te pro­mo­ten van Moto­zorg.

Resul­ta­ten: Je schrijft bege­lei­dings­plan­nen, doet eva­lu­a­ties, brengt samen met de client de resul­ta­ten in kaart. Je han­delt bewust metho­disch, weet bewust pas­sen­de inter­ven­ties in te zet­ten. Je zet motor­tech­niek en alle werk­zaam­he­den in de werk­plaats in als mid­del om de deel­ne­mers com­pe­ten­ties te laten ver­gro­ten. Je onder­houd con­tac­ten met job­coa­ches, gemeen­te, reclas­se­ring en exter­nen gericht op de zorg­tra­jec­ten.

Ken­nis: HBO werk- en denk­ni­veau. Affi­ni­teit met moto­ren en tech­niek is een pre. Het even­tu­eel vol­gen van een oplei­ding tot 2e mon­teur valt bin­nen de moge­lijk­he­den. Ken­nis van vei­lig­heids­voor­schrif­ten en BHV. Ken­nis van de doel­groep.

Beschik­baar­heid: Je bent beschik­baar per 1 novem­ber 2017 of zo snel moge­lijk daar­na. Het betreft in eer­ste instan­tie een par­ti­me dienst­ver­band van 24 uur. Werk­tij­den zijn dins­dag, woens­dag en don­der­dag van 9:00 tot 17:00

Reac­ties voor 23-10-2017 naar rubingh.d@rondomzorg.nl