Algemeen

Bij de afde­ling Gene­ra­lis­ti­sche Basis-GGZ van Rond­om­zorg vindt u de werk­wij­ze die ons zo “spe­ci­aal” maakt ook terug: uit­gaan van de eigen kracht van men­sen, no non­sens doen wat werkt, ver­re­gaand vraag­ge­stuurd en cre­a­tief. Aan de ande­re kant zijn wij wel een club die onze klan­ten aan het werk zet: uzelf heeft name­lijk de sleu­tel tot “beter wor­den”. Wij hel­pen U die sleu­tel te vin­den.

Werkwijze

Vol­gens de nieu­we regels voor de Gene­ra­lis­ti­che Basis-GGZ kun­nen wij vier soor­ten behan­de­ling leve­ren:

 • Kort­du­ren­de Behan­de­ling;
 • Mid­del­lang duren­de Behan­de­ling;
 • Inten­sie­ve Behan­de­ling;
 • Chro­ni­sche Behan­de­ling

U heeft een door­ver­wij­zing nodig van een huis­arts,  jeugd­arts of bijv. een bedrijfs­arts. Om u opti­maal te kun­nen hel­pen doen wij een kort inta­ke gesprek en een kort advies­ge­sprek na de behan­de­ling. Wij heb­ben met veel ver­ze­ke­raars con­trac­ten. Klik hier om te kij­ken of die van u er ook bij zit.

Hulp bij en diagnostiek naar…

Rond­om­zorg Gene­ra­lis­ti­sche Basis-GGZ biedt hulp bij:

 • opvoe­dings­pro­ble­men;
 • gezins­pro­ble­men;
 • stress­ge­re­la­teer­de pro­ble­men;
 • rela­tie­pro­ble­men;
 • ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen (adhd, pdd-nos, con­duct dis­or­der, odd, etc.);

Wij doen dia­gnos­tiek:

 • bij aan­wij­zin­gen naar ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen (adhd, pdd-nos, con­duct dis­or­der, odd, etc.);
 • bij aan­wij­zin­gen naar hech­tings­pro­ble­men;
 • in geval er een IQ bepa­ling nodig is (zowel bij jeugd als vol­was­se­nen).

Behandelaars

Mw. drs. M.W. van Bork
GZ ‑Psy­cho­loog (BIG)
Ortho­pe­da­goog (NVO)

Mw. drs. S. Pau­lus­sen
Basis­psy­cho­loog (NIP)

Mw. drs. M. Metz
Ortho­pe­da­goog

Ondersteuners/behandelaars

Mw. D. Rubingh (Bac)
Heart­Math™ Coach
Poly-ener­ge­tisch The­ra­peut
Coach

Dhr. R.M. de la Por­te (Bac)
Basis­di­a­gnos­tiek Kin­der & Jeugd
Kort Ambu­lant The­ra­peut
Coach

Print Friendly, PDF & Email