Gezinstherapie

821261_people_450.jpg
Gezins­the­ra­pie in de vorm van kort ambu­lan­te hulp­ver­le­ning is een door PI Research in Dui­vend­recht ont­wik­kel­de metho­de die uit­gaat van het com­pe­ten­tie­mo­del. In 7 tot 10 bij­een­kom­sten wordt samen met de gezins­le­den gewerkt aan ver­an­de­rin­gen in eigen han­de­len, gezins­com­mu­ni­ca­ties en het ver­gro­ten van opvoe­dings­vaar­dig­he­den bij ouders. Er wordt inge­gaan op ont­wik­ke­lings­vaar­dig­he­den van kin­de­ren en ouders, leef­tijds­ade­qua­te ont­wik­ke­ling, com­mu­ni­ca­tie, rela­ties, gren­zen stel­len, onder­han­de­len, etc.

718312_unity.jpgAlhoe­wel er altijd een of meer­de­re pro­ble­men zijn die aan­lei­ding vor­men voor kort ambu­lan­te hulp­ver­le­ning, is het wer­ken op deze wij­ze vaak ook erg leuk, sti­mu­le­rend en inspi­re­rend. Er wordt zowel indi­vi­du­eel als in gezins­ver­band gewerkt. De eer­ste bij­een­kom­sten zul­len vaak elke week plaats­vin­den maar uit­ein­de­lijk kun­nen de tus­sen­pe­ri­o­des ver­groot wor­den tot soms wel één of twee maan­den. Indien gewenst kan ook school betrok­ken wor­den en kun­nen er com­bi­na­ties gemaakt wor­den met ande­re door Rond­om­zorg aan­ge­bo­den hulp­ver­le­ning. De bij­een­kom­sten vin­den naar wens plaats bij u thuis of in één van onze cur­sus­ruim­tes in Leeu­war­den.
832421_beach_silhouettes_1.jpgDe kos­ten van de bij­een­kom­sten bedra­gen € 75 per ses­sie en wor­den niet ver­goed door de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring. Daar­bij komen reis­kos­ten à 0,29/km. In het geval dat er spra­ke is van een psy­chi­a­trisch pro­bleem bij een van de kin­de­ren of een van de ouders en dit pro­bleem mede aan­lei­ding vormt voor de kort­am­bu­lan­te gezins­be­han­de­ling dan kan dit van­uit een PGB ver­goed wor­den.

Hier­on­der vindt u een aan­mel­dings­for­mu­lier. U kunt voor infor­ma­tie ook bel­len met het tele­foon­num­mer van ons hoofd­kan­toor in Leeu­war­den, ver­meld op het con­tact­for­mu­lier op deze site.

streep.jpg

Print Friendly, PDF & Email