Kinder-&Jeugdtherapie

Rond­om­zorg biedt ver­schil­len­de the­ra­pie moge­lijk­he­den voor kin­de­ren en jon­ge­ren. Een uit­ge­brei­de­re beschrij­ving volgt zo spoe­dig moge­lijk. De ver­schil­len­de vor­men die wij aan­bie­den:

De the­ra­pie­ën kun­nen inge­zet wor­den voor trau­ma­ver­wer­king, leren omgaan met gevoe­lens van boos­heid, teleur­stel­ling, etc

streep.jpg

Print Friendly, PDF & Email