Basisdiagnostiek

Rond­om­zorg kan basis­di­a­gnos­tiek doen kij­kend van­uit (ortho)pedagogische hoek of van­uit kin­der- en jeugd­psy­chi­a­tri­sche hoek. Deze basis­di­a­gno­se kan aan­lei­ding geven tot ver­der onder­zoek door een GZ-psy­cho­loog, kin­der­arts of psy­chi­a­ter of tot door­ver­wij­zing, bijv. naar Bureau Jeugd­zorg voor een indi­ca­tie voor ortho­pe­da­go­gi­sche zorg. Daar­naast is het moge­lijk om door te ver­wij­zen naar een vrij­ge­ves­tigd kin­der- en jeugd­psy­cho­loog.

Voor de basis­di­a­gnos­tiek gebrui­ken wij de CBCL, YSR en TRF van Ase­ba, een vra­gen­lijst kind­ge­schie­de­nis en de VSPS. Naast het invul­len van vra­gen­lijs­ten wor­den er tot drie gesprek­ken gevoerd.

Print Friendly, PDF & Email