Hechting en basisveiligheid

Rond­om­zorg kan onder­zoek doen naar hech­ting en basis­ve­lig­heid bij kin­de­ren van 4 tot 18 jaar. Dit onder­zoek kan gebruikt wor­den om te bepa­len óf en in hoe­ver­re er spra­ke is van fun­da­men­teel ont­hecht gedrag bij kin­de­ren en jon­ge­ren. Dit onder­zoek kan ver­richt wor­den in opdracht van ouders en/of onder­wijs- en col­le­ga instel­lin­gen. Afna­me van dit onder­zoek is gein­di­ceerd bij kin­de­ren die zich ris­kant, onver­ant­woor­de­lijk, en ego­cen­trisch gedra­gen, die een beperk­te gewe­tens­func­tie lij­ken te heb­ben, een gebrek aan empa­thie laten zien en geen blijk geven van gevoe­lens van schuld, spijt en berouw.

Voor dit onder­zoek wordt o.a. gebruik gemaakt van de VFO (Vra­gen­lijst Fun­da­men­te­le Ont­hech­ting (prof Dr. J.D. van der Ploeg; Dr. E.M. Schol­te) en de CBCL, TRF en YSR (Ase­ba).

Print Friendly, PDF & Email