Intelligentie-onderzoek

Rond­om­zorg kan ‑ten behoe­ve van onder­wijs, indi­ca­tie of behan­de­ling- een intel­li­gen­tie­on­der­zoek uit­voe­ren. Hier­voor maken wij gebruik van

de WISC‑3. Dit is een instru­ment om de intel­lec­tu­e­le capa­ci­tei­ten van kin­de­ren van 6 t/m 16 jaar te bepa­len.

de WAIS. Dit is een instru­ment om de intel­lec­tu­e­le capa­ci­tei­ten van (jong) vol­was­se­nen te bepa­len.

De test kan in com­bi­na­tie met ande­re tests of op zich­zelf­staand uit­ge­voerd wor­den. Voor deze test kan het kind naar onze onder­zoeks­lo­ca­tie in Leeu­war­den te komen. Ook is het moge­lijk de test thuis of op school te doen. Voor­af­gaand vindt er een inta­ke plaats met het kind of de jon­ge­re en/of de ouders. De test duurt gemid­deld drie uren, inclu­sief pau­ze. Na het intel­li­gen­tie-onder­zoek vindt er een advies­ge­sprek plaats waar­in han­de­lings­ge­richt advies wordt gege­ven, zodat de cli­ënt en/of het cli­ëntsys­teem kan leren omgaan met de belem­me­rin­gen in het dage­lijks leven die door het intel­lect ver­oor­zaakt kun­nen wor­den.

Print Friendly, PDF & Email