Uitgebreid Orthopedagogisch Onderzoek

Als er nog geen eer­der onder­zoek is gedaan en er vol­doen­de aan­wij­zin­gen zijn om te ver­moe­den dat er spra­ke is van knel­pun­ten die de ont­wik­ke­ling van een kind bedreigen/ ver­tra­gen kan er een nood­zaak zijn voor uit­ge­breid psy­cho-dia­gnos­tisch / ortho­pe­da­go­gisch onder­zoek. Hier­bij wordt geke­ken naar moge­lij­ke kind-eigen fac­to­ren en naar omge­vings­fac­to­ren. Er wordt een intel­li­gen­tie­on­der­zoek gedaan en een uit­ge­brei­de scree­ning die weer aan­lei­ding kan geven tot bijv. een hech­tings­on­der­zoek. Indien nodig kan door­ver­we­zen wor­den naar een psy­chi­a­ter in geval van dui­de­lij­ke aan­wij­zin­gen voor een ont­wik­ke­lings­stoor­nis of psy­chi­a­tri­sche pro­ble­ma­tiek. Rond­om­zorg zal dan zorg dra­gen voor een goe­de over­dracht zodat er geen dub­bel werk wordt ver­richt.

Print Friendly, PDF & Email