Kwaliteitsstatuut

Algemene gegevens

Naam prak­tijk: GbG­GZ Rond­om­zorg
Naam regie­be­han­de­laar: Mw. drs. M.W. van Bork
Adres: Zuid­vliet 662 8921 EZ Leeu­war­den
Tel nr: 058–2990250
E‑mailadres: gbggz@rondomzorg.nl
KVK-num­mer: 63353350
Web­si­te www.rondomzorg.nl
BIG- regi­stra­tie: 69064374325
Ove­ri­ge kwa­li­fi­ca­ties: GZ- psy­cho­loog (BIG), ortho­pe­­da­­goog- gene­ra­list (NVO)
Basis­op­lei­ding: psy­cho­lo­gie
AGB-code prak­tijk: 94058431
AGB-code per­soon­lijk: 94008060

Hulp bij en dia­gnos­tiek naar

Rond­om­zorg Gene­ra­lis­tische Basis GGZ biedt hulp bij:

 • opvoe­dings­pro­ble­men;
 • gezins­pro­ble­men;
 • stress­ge­re­la­teerde klach­ten;
 • rela­tie­pro­ble­men;
 • ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen;
 • gedrags­pro­ble­men;
 • leer­pro­ble­men;
 • per­soon­lijk­heids­stoor­nis;
 • sek­su­a­li­teits­pro­ble­men;
 • hech­tings­pro­ble­men;
 • stem­mings­pro­ble­men;
 • comor­bi­di­teit van stoor­nis­sen.

Wij doen dia­gnos­tiek:

 • bij aan­wij­zin­gen van ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen (adhd, pdd-nos, con­duct dis­or­der, odd, etc.);
 • bij aan­wij­zin­gen van hech­tings­pro­ble­men;
 • in geval er een IQ bepa­ling nodig is (zowel bij jeugd als vol­was­se­nen);
 • bij aan­wij­zin­gen van een ver­stoor­de soci­aal-emo­ti­o­ne­le ont­wik­ke­ling.
 • Dia­gnos­tiek wordt gesteld door mw. drs. M.W. van Bork, GZ- psy­cho­loog (BIG) en ortho­pe­­da­­goog-gene­ra­list (NVO), of wordt gedaan door één van de ande­re behan­de­la­ren onder super­vi­sie van mw. drs. M.W. van Bork.
 • De inta­ke wordt gedaan door de regie­be­han­de­laar, mw. drs. M.W. van Bork. Het uit­voe­ren van de behan­de­ling kan (gedeel­te­lijk) wor­den gedaan door één van de ande­re behan­de­la­ren, onder super­vi­sie van de regie­be­han­de­laar.

Behandelaren

Bin­nen ons prak­tijk zijn de vol­gen­de behan­de­la­ren werk­zaam:

 • Mw. drs. M.W. van Bork, GZ- psy­cho­loog (BIG) en ortho­pe­da­goog- gene­ra­list (NVO): regie­be­han­de­laar GbG­GZ Rond­om­zorg
 • Mw. drs. S. Pau­lus­sen, basis­psy­cho­loog (NIP)
 • Mw. drs. M. Post­ma, Ortho­pe­da­goog
 • Mw. D. Rubingh (Bac), Heart­Ma­thTM Coach, poly-ener­ge­tisch The­ra­peut en coach
 • Dhr. R.M. de la Por­te (Bac), basis­di­a­gnos­tiek Kin­der & Jeugd, coach en Kort Ambu­lant The­ra­peut

Wacht­tijd voor inta­ke en behan­de­ling

Cli­ën­ten kun­nen op de web­si­te infor­ma­tie vin­den over wacht­tij­den voor inta­ke en behan­de­ling. Dit is te vin­den via de vol­gen­de link: https://www.rondomzorg.nl/1e-lijns-psychologenpraktijk/1e-lijns-algemeen/

Werk­wijze

Bin­nen GbG­GZ Rond­om­zorg kun­nen er vier soor­ten behan­de­ling wor­den gele­verd:

 • Pres­ta­tie kort;
 • Pres­ta­tie mid­del;
 • Pres­ta­tie inten­sief;
 • Pres­ta­tie chro­nisch.

De cli­ënt heeft een door­ver­wij­zing nodig van een huis­arts, jeugd­arts of bij­voor­beeld een bedrijfs­arts. Om opti­maal te kun­nen hel­pen doen wij een kort inta­ke­ge­sprek en een kort advies­ge­sprek na de behan­de­ling. Wij heb­ben con­trac­ten met zorg­ver­ze­ke­raars. Op onze web­si­te www.rondomzorg.nl kunt u hier meer infor­ma­tie over vin­den. Wij heb­ben kor­te lij­nen met behan­de­la­ren in de Spe­ci­a­lis­ti­sche GGZ, waar wij naar kun­nen door­ver­wij­zen.

Aanmelding en intake

De aan­meld­pro­ce­du­re werkt als volgt:
cli­ën­ten kun­nen zich aan­mel­den via de web­si­te https://www.rondomzorg.nl/aanmelding/ of door te bel­len naar het secre­ta­ri­aat (058–2990250). Bin­nen een week belt secre­ta­ri­aat naar de cli­ënt om infor­ma­tie op te vra­gen (denk aan zorg­ver­ze­ke­ring, ver­wijs­brief etc.).
nadat de basis­ge­ge­vens en/of ver­wijs­brief door het secre­ta­ri­aat is ont­van­gen, zal het secre­ta­ri­aat bin­nen een week con­tact opne­men met de cli­ënt om een inta­ke met de regie­be­han­de­laar in te plan­nen. De cli­ënt krijgt per e‑mail en/of tele­fo­nisch een beves­ti­ging van de afspraak tij­dens het inta­ke­ge­sprek wordt de hulp­vraag ver­hel­derd en wordt de cli­ënt inge­licht over de werk­wij­ze van Rond­om­zorg (onder ande­re wie aan­spreek­punt tij­dens de behan­de­ling is, dat er wordt gemo­ni­t­ord over de resul­ta­ten van de zorg – ROM – en de bereik­baar­heid bui­ten kan­toor­tij­den). Indien de hulp­vraag bij ons op juis­te adres is zal na het gesprek een behan­del­plan wor­den opge­steld door de regie­be­han­de­laar. De eer­ste con­sult­af­spraak kan direct na de inta­ke wor­den gemaakt met de betref­fen­de behan­de­laar, via het secre­ta­ri­aat. Indien GbG­GZ Rond­om­zorg geen pas­send aan­bod heeft op de hulp­vraag en de beno­dig­de onder­steu­ning, wordt de cli­ënt terug­ver­we­zen naar de ver­wij­zer (met een pas­send advies).

Samenwerking

GbG­GZ Rond­om­zorg werkt samen met huis­art­sen­prak­tij­ken en Zorg­co­ö­pe­ra­tie Noord ua voor onder ande­re door­ver­wij­zin­gen en con­sul­ta­ties. Ook heeft GbG­GZ Rond­om­zorg con­tac­ten met GGZ-instel­lin­gen, VNN, wijk­teams en ande­re zorg­ver­le­ners in Fries­land. Dit biedt de moge­lijk­heid om met col­le­ga-instel­lin­gen te over­leg­gen omtrent het uit­voe­ren of actu­a­li­se­ren van dia­gnos­tiek, het aan­pas­sen of star­ten van een (meer of min­der spe­ci­a­lis­ti­sche) behan­de­ling, medi­ca­tie­re­gu­le­ring en door­ver­wij­zing voor behan­de­ling of dia­gnos­tiek. Met de vol­gen­de behan­de­la­ren heb­ben we regel­ma­tig con­tact:

 • Dhr. M.R.A. Sant­a­na (BIG-regi­stra­tie­num­mer: 39026438101)
 • Jonx Len­tis (BIG-regi­stra­tie­num­mer psy­chi­a­ter mevr. T.F. Schrei­ber: 19038646401);
 • VNN

Bereikbaarheid

GbG­GZ Rond­om­zorg is te berei­ken van maan­dag tot en met vrij­dag van 9.00 – 17.00 uur op 058–2990250. Na kan­toor­tij­den en in de week­en­den is GbG­GZ Rond­om­zorg te berei­ken op het bereik­baar­heid­s­num­mer. Mid­dels het bel­len naar boven­staand tele­foon­num­mer en het kie­zen van toets 5, wordt er door­ver­bon­den met de bereik­baar­heids­dienst.

Bij acu­te cri­sis en cala­mi­tei­ten wordt er con­tact opge­no­men met de huis­arts (of huis­art­sen­post), GGZ (cri­sis­dienst), VNN of spoed­ei­sen­de hulp.

Kwaliteitswaarborg

De GZ- psy­cho­loog vol­doet aan de vol­gen­de kwa­li­teits­ei­sen:

 • inter­vi­sie
 • visi­ta­tie
 • bij- en nascho­ling
 • regi­stra­tie-eisen van spe­ci­fie­ke behan­del­vaar­dig­he­den (o.a. SKJ)
 • de beroeps­co­de van beroeps­ver­e­ni­ging en ande­ren (NVO, NIP)

De eisen van de GZ-psy­cho­loog zijn te vin­den via de vol­gen­de link: https://www.bigregister.nl/herregistratie/gezondheidszorgpsycholoog/

Omgang met cliëntgegevens

De behan­de­laar vraagt om toe­stem­ming van de cli­ënt bij het delen van gege­vens met niet bij de behan­de­ling betrok­ken pro­fes­si­o­nals. In situ­a­ties waar­in het beroeps­ge­heim moge­lijk wordt door­bro­ken, wordt gebruik gemaakt van de daar­toe gel­den­de richt­lij­nen van de beroeps­groep. Het betreft hier o.a. kin­der­mis­han­de­ling en hui­se­lijk geweld (bij con­flict van plich­ten, ver­moe­den van kin­der­mis­han­de­ling of hui­se­lijk geweld). Er wordt gebruik gemaakt van de pri­va­cy­ver­kla­ring als de cli­ënt zijn dia­gno­se niet ken­baar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

Klachten- en geschillenregeling

De bedoe­ling met een klach­ten­pro­ce­dure is om voor klan­ten de moge­lijk­heid te schep­pen om op en aan­mer­kin­gen en / of klach­ten bespreek­baar te maken. De insteek is dat een klant die klaagt een klant is om te koes­te­ren: hij of zij wil graag klant blij­ven maar wil dat zaken anders of beter aan­ge­pakt wor­den. Rond­om­zorg wil­ graag van haar klan­ten leren. Het is natuur­lijk ook zo dat een klant, zeker als hij / zij een pro­bleem heeft met een van onze mede­wer­kers, mis­schien een zeke­re mate van afhan­ke­lijk­heid kan erva­ren. Om die reden heb­ben wij een onaf­han­ke­lijk ver­trou­wens­per­soon van de Stich­ting Klach­ten­com­mis­sie Gezond­heids­zorg.
Een klacht dient schrif­te­lijk gemeld wor­den bij het secre­ta­ri­aat van Rond­om­zorg. secretariaat@rondomzorg.nl of Rond­om­zorg, afde­ling secre­ta­ri­aat, Post­bus 2737, 8901 AE Leeu­war­den
Het secre­ta­ri­aat zal de klacht door­ge­ven aan de lei­ding­ge­vende van de afde­ling die het betreft en een afschrift van de klacht door­stu­ren naar mw. S. Bin­da-Benist van Stich­ting Exper­ti­se­cen­trum Klacht- en Gezond­heids­recht (ECKG). Ook de direc­tie van Rond­om­zorg krijgt een afschrift van de klacht.
De lei­ding­ge­vende zal de klant (en een even­tu­ele steun­fi­guur / ver­te­gen­woor­di­ger) bin­nen 3 werk­da­gen uit­no­di­gen voor een gesprek. De bedoe­ling van dit gesprek is om te zien of er zoda­nig iets ver­an­derd kan wor­den dat de klant goed gehol­pen kan wor­den. Van het gesprek wordt een kort ver­slag gemaakt waar­in gemaak­te afspra­ken dui­de­lijk ver­woord wor­den. Er wordt een afspraak gemaakt voor een twee­de gesprek om te con­tro­le­ren of de gemaak­te afspra­ken ook resul­taat heb­ben. Een kopie van het gespreks­ver­slag zal ook naar mw. Bin­da-Benist en de direc­tie gestuurd wor­den.
Als een klant niet de ruim­te voelt om bij de lei­ding­ge­vende te mel­den, of als boven­staande stap­pen niet tot bevre­di­gend resul­taat lei­den, kan er direct con­tact gezocht wor­den met mw. Bin­da-Benist. Zij zal dan bemid­de­len tus­sen de klant en Rond­om­zorg.
Van alle con­tac­ten in deze klach­ten­pro­ce­dure zal een dos­sier bij­ge­hou­den wor­den. Dit dos­sier zal te allen tij­de ter inza­ge zijn voor de kla­ger.
U kunt een klacht op de vol­gen­de wij­ze indie­nen:

 • bel­len met ons secre­ta­ri­aat indien u een gesprek wenst: 058–299 0250
 • con­tact opne­men met de ECKG
 • het klach­ten­for­mu­lier van de ECKG invul­len.

Infor­ma­tie omtrent de klach­ten­pro­ce­du­re is te vin­den op https://www.rondomzorg.nl/klachtenprocedure/

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Cli­ën­ten kun­nen tij­dens afwe­zig­heid van de behan­de­laar gedu­ren­de vakan­tie en ziek­te terecht bij één van de ande­re behan­de­la­ren (mw. M. Post­ma of mw. S. Pau­lus­sen). Zij zijn bereik­baar via het secre­ta­ri­aat van Rond­om­zorg, en bui­ten kan­toor­tij­den via de bereik­baar­heids­dienst van Rond­om­zorg, via 058–2990250.

 • Behan­de­la­ren heb­ben maan­de­lijks con­sul­ta­tie­mo­men­ten met de regie­be­han­de­laar.
 • Er is een over­dracht gere­geld en vast­ge­legd in het geval dat de prak­tijk plot­se­ling sluit wegens over­lij­den of ande­re cala­mi­tei­ten.

Behandeling

Het behan­del­plan wordt in samen­spraak met de cli­ënt opge­steld door Mw. drs. M.W. van Bork, GZ- psy­cho­loog (BIG) en ortho­pe­­da­­goog- gene­ra­list (NVO).
Het aan­spreek­punt voor de cli­ënt tij­dens de behan­de­ling is Mw. drs. M.W. van Bork, GZ- psy­cho­loog (BIG) en ortho­pe­­da­­goog-gene­ra­list (NVO).
Bij lan­ger duren­de behan­de­ling (>12 weken) stuurt de regie­be­han­de­laar een afschrift van het behan­del­plan als brief naar de huis­arts (of ande­re ver­wij­zer), ten­zij de cli­ënt hier geen toe­stem­ming voor geeft.
De behan­de­laar draagt zorg voor goe­de com­mu­ni­ca­tie met de cli­ënt en, indien van toe­pas­sing en met toe­stem­ming van de cli­ënt, met diens naas­ten over het beloop van de behan­de­ling. Dit wordt in de inta­ke bespreek­baar gemaakt en er wor­den afspra­ken over gemaakt. Wan­neer zich gedu­ren­de de behan­de­ling iets aan­dient waar­over de behan­de­laar con­tact wil heb­ben met het sys­teem van de cli­ënt, wordt dit met de cli­ënt bespro­ken alvo­rens er con­tact met ande­ren wordt opge­no­men.
In iede­re behan­del­ses­sie wordt ver­we­zen naar het doel en de voort­gang van het behan­del­pro­ces zoals dat in het behan­del­plan is opge­no­men, en de te nemen ver­volgstap­pen. Dit wordt samen met de cli­ënt vast­ge­legd in het Elek­tro­nisch Cli­ën­ten Dos­sier. Op deze manier wordt de voort­gang van de behan­de­ling gedu­ren­de iede­re ses­sie gemo­ni­t­ord. Daar­naast wordt er mid­dels ROM­men bij­ge­hou­den of de gebo­den behan­de­ling resul­ta­ten boekt.
GbG­GZ Rond­om­zorg is aan­ge­slo­ten bij het SVR, de Stich­ting Vrij­ge­ves­tig­den Rom­men. Via NetQ wor­den gege­vens aan­ge­le­verd aan het SBG, de Stich­ting Ben­ch­mark GGZ.

Evaluatie

De behan­de­laar eva­lu­eert peri­o­diek en tij­dig met de cli­ënt (en even­tu­eel zijn naas­ten) de voort­gang, doel­ma­tig­heid en effec­ti­vi­teit van de behan­de­ling. Iede­re ses­sie wordt met de cli­ënt terug­ge­blikt op het behan­del­plan en wat er in de ses­sie is bereikt met betrek­king tot het behan­del­plan. Dit wordt vast­ge­legd in het Elek­tro­nisch Cli­ën­ten Dos­sier.

De tevre­den­heid van de cli­ënt wordt geme­ten door de cli­ënt aan het ein­de van het tra­ject een digi­ta­le vra­gen­lijst te laten invul­len (de CQ- index Kort­du­ren­de Ambu­lan­te GGZ, ver­kor­te ver­sie). Daar­naast is er gedu­ren­de de behan­de­ling een aan­spreek­punt voor de cli­ën­ten beschik­baar.

Afsluiting behandeling

De behan­de­laar bespreekt met de cli­ënt (en even­tu­eel zijn naas­ten) aan de hand van het behan­del­plan de resul­ta­ten van de behan­de­ling en de moge­lij­ke ver­volgstap­pen. De ver­wij­zer (meest­al de huis­arts) krijgt een kopie van de afsluit­brief (met de bereik­te resul­ta­ten), ten­zij de cli­ënt hier bezwaar tegen maakt. Als er een ver­volg­be­han­de­ling nodig is, geeft de behan­de­laar hier­over gericht advies aan de ver­wij­zer. De behan­de­laar infor­meert de ver­volg­be­han­de­laar waar nodig over het ver­loop van de behan­de­ling en de behaal­de resul­ta­ten voor­zien van het ver­volg­ad­vies, ten­zij de cli­ënt hier bezwaar tegen maakt.

Contracten en tarieven

GbG­GZ Rond­om­zorg is met zorg­ver­ze­ke­raar De Fries­land gecon­trac­teerd. De kos­ten voor de behan­de­ling gaat af van het eigen risi­co bij aan­vul­len­de ver­ze­ke­rin­gen. Ver­der hoeft voor de behan­de­ling geen eigen bij­dra­ge per con­sult te beta­len.

Meer infor­ma­tie over con­trac­ten met zorg­ver­ze­ke­raars en tarie­ven is te vin­den op https://www.rondomzorg.nl/1e-lijns-psychologenpraktijk/verzekeraars/

Voor alle ver­ze­ker­de ziek­te­kos­ten geldt een eigen risi­co. Dat eigen risi­co bedraagt 385,- euro per jaar.

Afspra­ken moe­ten uiter­lijk 24 uur voor het tijd­stip van de behan­de­ling gean­nu­leerd wor­den. Bij niet annu­le­ren en bij annu­le­rin­gen bin­nen 24 uur voor de afspraak is de behan­de­laar gerech­tigd de gere­ser­veer­de tijd naar rede­lijk­heid en bil­lijk­heid aan de cli­ënt in reke­ning te bren­gen. Dit bete­kent dat de cli­ënt bui­ten de kos­ten voor de behan­de­lin­gen een apar­te fac­tuur krijgt. Deze fac­tuur moet de cli­ënt zelf beta­len en kan niet bij de zorg­ver­ze­ke­raar inge­diend wor­den. Het tarief voor no-show bedraagt 40,- euro.

Voor ver­ze­ke­raars waar­mee wij geen contract(en) heb­ben afge­slo­ten han­teert Rond­om­zorg 100 % van de bij­ge­voeg­de door de NZa vast­ge­stel­de maxi­mum­ta­rie­ven voor de basis-ggz, ten­zij de the­ra­peut ande­re afspra­ken met de cli­ënt heeft gemaakt. De behan­de­laar stelt de cli­ënt daar­van op de hoog­te vóór de start van de behan­de­ling.
Bij de afzon­der­lij­ke the­ra­peu­ten staat aan­ge­ge­ven met wel­ke zorg­ver­ze­ke­raars de behan­de­laar geen con­tract heeft en de cli­ënt de kos­ten dus zelf moet beta­len. De zorg­ver­ze­ke­ring ver­goedt dan een deel van de kos­ten van de behan­de­ling. Zie voor meer infor­ma­tie de polis­voor­waar­den van de zorg­ver­ze­ke­raar.

Voor de behan­de­ling van gezond­heids­klach­ten, die niet (meer) onder de ver­ze­ker­de zorg val­len, geldt dat de cli­ënt deze behan­de­ling zelf moet beta­len. Hier­voor geldt het zgn. OZP tarief van € 95,89 euro per ses­sie.

Het maxi­mum OZP-tarief voor de pres­ta­tie OZP niet-basis­pak­ket­zorg con­sult wordt jaar­lijks vast­ge­steld door de NZa en is voor 2016: € 95,89. Het OZP tarief voor 2017 is € 98,00 per ses­sie.

Het tarief voor cli­ën­ten die de behan­de­ling zelf beta­len is 100% van de door de NZa vast­ge­stel­de maxi­mum­ta­rie­ven voor de gespe­ci­a­li­seer­de ggz en basis-ggz, ten­zij anders is afge­spro­ken met de betref­fen­de cli­ënt.

Print Friendly, PDF & Email