Verzekeraars en Tarieven

Wij heb­ben con­trac­ten met:

 • De Fries­land Zorg­ver­ze­ke­rin­gen;

Van­af 1 janu­a­ri 2018:

 • Pro­mo­ven­dum;
 • Nati­o­nal Aca­de­mic;
 • Besured;
 • DSW Zorg­ver­ze­ke­raar U.A.;
 • inT­wen­te Zorg­ver­ze­ke­raar;
 • Stad Hol­land Zorg­ver­ze­ke­raar;
 • a.s.r. Basis Ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­rin­gen N.V.;
 • De Amers­foort­se;
 • Dit­zo;
 • Aevi­tae B.V.

De kos­ten voor de behan­de­ling gaan af van uw eigen risi­co bij aan­vul­len­de ver­ze­ke­rin­gen. Ver­der hoeft u voor de behan­de­ling geen eigen bij­dra­ge per con­sult te beta­len. U kunt van uw huis­arts een ver­wij­zing krij­gen voor:

 • Pres­ta­tie kort (€ 472,65);
 • Pres­ta­tie mid­del (€ 805,34);
 • Pres­ta­tie inten­sief (€ 1262,82);
 • Pres­ta­tie chro­nisch (€ 1165,48).

Eigen Risi­co

U heeft te maken met het ver­plich­te eigen risi­co dat voor alle ver­ze­ker­de ziek­te­kos­ten geldt. Dat eigen risi­co bedraagt 385,- euro per jaar.

No-show

Afspra­ken moe­ten uiter­lijk 24 uur voor het tijd­stip van de behan­de­ling gean­nu­leerd wor­den. Bij niet annu­le­ren en bij annu­le­rin­gen bin­nen 24 uur voor de afspraak is de behan­de­laar gerech­tigd de gere­ser­veer­de tijd naar rede­lijk­heid en bil­lijk­heid aan de pati­ënt in reke­ning te bren­gen. Dit bete­kent dat de pati­ënt bui­ten de kos­ten voor de behan­de­lin­gen een apar­te fac­tuur krijgt. Deze fac­tuur moet de pati­ënt zelf beta­len en kan niet bij de zorg­ver­ze­ke­raar inge­diend wor­den. Het tarief voor no-show bedraagt 40,- euro.

De kosten zonder contract

Voor ver­ze­ke­raars waar­mee wij geen contract(en) heb­ben afge­slo­ten han­te­ren wij 100 % van de bij­ge­voeg­de door de NZa vast­ge­stel­de maxi­mum tarie­ven voor de gespe­ci­a­li­seer­de ggz en basis-ggz, ten­zij uw the­ra­peut ande­re afspra­ken met u heeft gemaakt. Uw behan­de­laar stelt u daar­van op de hoog­te vóór de start van de behan­de­ling.
Uw zorg­ver­ze­ke­ring ver­goedt dan een deel van de kos­ten van de behan­de­ling. Zie voor meer infor­ma­tie uw polis­voor­waar­den.

Tarieven

Dit zijn de tarie­ven voor de GB-GGZ in 2016
Dit zijn de tarie­ven voor de G‑GGZ in 2017

Niet verzekerde zorg

Voor de behan­de­ling van gezond­heids­klach­ten, die niet (meer) onder de ver­ze­ker­de zorg val­len, geldt dat u deze behan­de­ling zelf moet beta­len. Hier voor geldt het zgn. OZP tarief van € 95,89 euro per ses­sie.
Het OZP-tarief voor de pres­ta­tie ozp niet-basis­pak­ket­zorg con­sult wordt jaar­lijks vast­ge­steld door de NZa en is voor 2016: € 95,89. Het OZP tarief voor 2017 is € 98,00 per ses­sie.

Zelfbetalers

Het tarief in voor cli­ën­ten die de behan­de­ling zelf beta­len is 100% van de door de NZa vast­ge­stel­de maxi­mum tarie­ven voor de gespe­ci­a­li­seer­de ggz en basis-ggz, ten­zij anders is afge­spro­ken met de betref­fen­de cli­ënt.

Print Friendly, PDF & Email