Algemeen

Rond­om­zorg levert ambu­lan­te zorg in diver­se vor­men:

  • Bege­lei­ding aan kin­de­ren en jeugd;
  • Bege­lei­ding aan (jong) vol­was­se­nen;
  • Opvoe­dings­on­der­steu­ning;
  • Woon­be­ge­lei­ding.

In ons ambu­lan­te team werkt een mix van erva­ren krach­ten en enthou­si­as­te jon­ge men­sen, allen op MBO4 of HBO niveau. Zij wor­den onder­steund door een GZ Psycholoog/Orthopedagoog en een aan­tal basis psy­cho­lo­gen.

Print Friendly, PDF & Email