Wij zoeken een beleids- kwaliteitsmedewerker/ contractbeheerder met een generalistische inborst! Iemand die zorg draagt voor stroomlijnen, plannen en controleren van diverse bedrijfsprocessen. Je signaleert en adviseert collega’s en directie over te nemen stappen en te ontwikkelen en/of te wijzigen beleid. Je zorgt voor (of ondersteunt bij) vertaling van contractvereisten en wetgeving naar begrijpbare tekst voor medewerkers. Je draagt bij aan ons kwaliteitssysteem.

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als beleidsmedewerker of een vergelijkbare functie. Ervaring in de zorg is een pré. Je weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar innovaties en uitbreiding van de dienstverlening van Rondomzorg en bent een stevige sparringpartner voor de directie.

Wat verwachten wij van jou?

Taken

 • Bijwonen van marktconsultaties / overlegtafels
 • Ondersteunen bij Aanbestedingen
 • Contractbeheer
 • Stroomlijnen kwaliteitsproces
 • Planning interne en externe controles
 • Verantwoording en uitvraag
 • Terugkoppeling naar directie
 • Nauwe samenwerking met teamleiders en secretariaat

 Kennis en vaardigheden

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis van aanbestedingstrajecten (wmo, jeugdwet, wlz en zvw);
 • Kennis van het hulpaanbod en hulpverleningsprocessen van de organisatie;
 • Algemene kennis van bedrijfsprocessen;
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Gezonde mix tussen analytisch en slagvaardig;
 • Betrouwbaar, zelfstandig en ondernemend;
 • Planmatig werken en om kunnen gaan met piekbelasting/ flexibiliteit;
 • Je brengt een relevant en effectief netwerk mee, onderhoudt en benut dit.

Resultaten

 • Je bewaakt afspraken en uitvoering, zodanig dat de geleverde dienstverlening aansluit bij gemaakte afspraken met opdrachtgevers.
 • Je draagt zorg voor afstemming met leidinggevenden ten aanzien van het nakomen van afspraken die met opdrachtgevers en financiers zijn gemaakt, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.
 • Je bewaakt en voldoet tijdig aan verplichtingen bijbehorende ons kwaliteitskeurmerk.
 • Je bewaakt en draagt zorg voor implementatie van relavente wet en regelgeving.
 • Je bewaakt en draagt zorg voor verantwoording van gegevens aan opdrachtgevers en toezichthoudende partners.
 • Je signaleert trends (landelijk, regionaal en lokaal) die consequenties hebben naar de toekomst en stelt directie, teamleiders en de gedragswetenschappelijke staf hiervan op de hoogte.

Positie en inschaling

De beleidsmedewerker valt direct onder het MT en wordt primair aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering. Jou wacht een goed salaris in schaal 9 van de CAO Sociaal Werk.

Beschikbaarheid

Je bent beschikbaar per 1 juni 2022 of zo snel mogelijk daarna. Het betreft in eerste instantie een parttime dienstverband van 32 uur per week voor een jaar met de intentie om daarna te verlengen of om te zetten in een vast dienstverband

 

 

Wil je meer weten over de vacature en wat je gaat doen? Lees verder

Beleids- of stafmedewerker‑3 

Algemene kenmerken 

De functie van Beleids- of Stafmedewerker 3 richt zich op het ontwikkelen en implementeren van beleid ten behoeve van de functionele afdelingen binnen de instelling (bijvoorbeeld personeelszaken, IT, financiën, opleidingen, kwaliteit, PR en marketing) en/of ten behoeve van het beleid dat gevoerd wordt binnen de units. 

De functie van Beleids- of Stafmedewerker 3 kenmerkt zich door het vertalen van (maatschappelijke, juridische en wetenschappelijke) ontwikkelingen naar beleidsinitiatieven, het vormgeven/ontwikkelen van beleid, het implementeren en het evalueren van de resultaten van beleidsontwikkeling. 

Doel van de functie 

Het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van beleid op de onderscheiden beleidsterreinen binnen de instelling. De Beleids- of Stafmedewerker 3 geeft, in voorkomende gevallen, functionele aanwijzingen aan één of enkele medewerker(s). 

Organisatorische positie 

De Beleids- of Stafmedewerker 3 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de stafafdeling, waarbinnen de functie is gepositioneerd of onder de directie. De Beleids- of stafmedewerker 3 geeft zelf geen leiding. 

Resultaatgebieden 

Beleid ontwikkelen 

 • Volgt ontwikkelingen op de betreffende terreinen van beleidsvorming (maatschappelijke, juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de politiek en/of binnen de sector) en analyseert en interpreteert deze ontwikkelingen; 
 • Ontwikkelt, naar aanleiding van deze ontwikkelingen, beleid op de onderscheiden beleidsterreinen van de instelling3 . Resultaat: Beleid is ontwikkeld, zodanig dat er heldere en concrete doelstellingen geformuleerd kunnen worden voor het (de) betreffende beleidsterrein(en). 

Beleid vertalen en realiseren 

 • Vertaalt ontwikkelingen en het vastgestelde beleid naar concrete (beleids-)ontwikkelingstaken en projecten; 
 • Voert uit en/of coördineert en realiseert interne en/of externe (beleids-)ontwikkelingstaken en projecten; 
 • Implementeert (procesmatig en inhoudelijk) resultaten van (beleids-)ontwikkeling en projecten binnen de instelling; 
 • Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden. Resultaat: Beleid is vertaald en gerealiseerd, zodanig dat de geformuleerde doelstellingen voor het (de) betreffende beleidsterrein(en) behaald kunnen worden. 

Beleidsuitvoering evalueren 

 • Toetst de effecten van de (beleids-)ontwikkeling en projecten; 3 Ten aanzien van de beleidsontwikkeling is minimaal sprake van de analyse van een breed beleidsterrein en de ontwikkeling van een coherente beleidsvisie, alsmede de verdediging van dit beleid in in- en externe gremia. Daarnaast is sprake van het beheren van een deelgebied, het optreden als aanspreekpunt en het zelfstandig opereren (op eigen initiatief) binnen door anderen, ruim bepaalde grenzen. 
 • Signaleert knelpunten ten aanzien van het (de) betreffende beleidsterrein(en) in relatie tot het organisatie- en Welzijnsbeleid, neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen. Resultaat: Beleidsuitvoering is geëvalueerd, zodanig dat verbeteringen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. 

Informatie overdragen 

 • Ontwikkelt en geeft uitvoering aan informatie- en kennisoverdracht op het betreffende beleidsterrein binnen de eigen instelling en daarbuiten; 
 • Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden door middel van voorlichting, bijeenkomsten, specifieke activiteiten en/of publicaties. Resultaat: Informatie is overgedragen, zodanig dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd voorzien zijn van volledige, relevante en correcte informatie. Neemt deel aan werkoverleg. 

Profiel van de functie 

Kennis 

 • Academisch werk- en denkniveau; 
 • Kennis van het werkveld; 
 • Het kunnen onderkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van het eigen beleidsterrein, zodat beleidsadvies kan worden gegeven; 
 • Het onderkennen en bijhouden van maatschappelijke trends, juridische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Specifieke functiekenmerken 
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in (beleids-)ontwikkelingstaken en/of projecten;
 • Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid; 
 • Enthousiasmerend en overtuigingskracht bij het implementeren van beleidsontwikkelingen binnen de instelling; 
 • Mondelinge en schriftelijke (en didactische) uitdrukkingsvaardigheid voor het doen van voorstellen voor veranderingen binnen de instelling.