(sluiting 26 mei 2017)
Coördinator Cliëntbureau / Aanmeldfunctionaris / Intaker: wij zoeken een Social Worker (HBO’er), Psycholoog of Orthopedagoog met uitgebreide kennis van het nieuwe Sociaal Domein. Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met de doelgroep mensen met dubbele diagnose, bent in staat om puntige intakegesprekken te voeren.

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leveren (ortho)peda­go­gische, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chische en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg.
Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psycholoog.

Kern­woor­den: doen wat werkt, ver­gro­ten van eigen regie en zelfredzaamheid.

Wel­ke ken­nis heb je nodig?

 • HBO/Academisch werk-en denkniveau.
 • Ken­nis van en inzicht in het zorg­aan­bod en de hulpverleningsmiddelen.
 • Je kan een bege­lei­dings­plan opstel­len met zin­vol­le doe­len en werkpunten.
 • Je bent goed op de hoog­te van het nieu­we zorgdomein.

Wat vra­gen we van jou:

 • Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als mede­wer­ker in de zorg;
 • Je hebt contacten met de wijk- en gebiedsteams;
 • je hebt contacten met de backoffice van gemeenten;
 • Je bewaakt de toeleidings- en zorgprocessen;
 • Je stuurt en controleert administratief medewerkers betrokken bij deze processen;
 • je rapporteert vanuit het cliëntbureau op vaste momenten over doorlooptijden, bezetting, wachtlijst en knelpunten;
 • je voert aanmeldings- en intakegesprekken en bent kritisch op contraïndicaties;
 • Je stelt (eerste) bege­lei­dings­plan­nen op;
 • Je maakt rea­lis­tische doe­len en werk­pun­ten, reke­ning hou­dend met het ver­gro­ten van de kracht van de client;
 • Je kan het zorg­plan ver­ta­len in con­cre­te acties naar de client en je collega’s scherp hou­den op de uitvoering;
 • Je bespreekt, regi­streert en waakt over de voort­gang en de resul­ta­ten van de gebo­den hulp;
 • Je fun­geert als men­tor voor indi­vi­du­e­le cliënten;
 • Sig­na­leert knel­pun­ten en bespreekt deze met collega’s;
 • Draagt zorg voor het nako­men van rele­van­te wet­te­lij­ke ter­mij­nen en afspraken;
 • Bege­leidt, coacht en instru­eert collega’s bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den op de woonlocatie;
 • Je bent op de hoog­te van het nieu­we soci­a­le domein;
 • Levert een bij­dra­ge aan het ver­be­te­ren van de metho­die­ken die Rond­om­zorg gebruikt;
 • Je bent per direct beschikbaar.

Loon/ con­tract

Je ont­vangt een loon con­form CAO jeugd­zorg. Je ont­vangt een con­tract voor mini­maal 20 en maxi­maal 32 uur per week.

Wij ver­zoe­ken men­sen die niet beschik­ken over boven­staand pro­fiel ook niet te sol­li­ci­te­ren naar deze functie.

Schrif­te­lij­ke sol­li­ci­ta­ties + CV kun­nen voor 26 mei a.s. gericht wor­den aan mevr. D.Rubingh direc­teur en hoofd Per­so­neels­za­ken Rond­om­zorg B.V   rubingh.d@rondomzorg.nl