Arbeidstraining

Wer­ken ver­eist naast het beheer­sen van een ambacht ook nog ande­re vaar­dig­he­den, bijv. soci­a­le vaar­dig­he­den, arbeids­ethiek, e.d. Om dit te leren heb je tijd, ruim­te en goe­de bege­lei­ding nodig. Rond­om­zorg heeft drie dagprogramma’s waar dit moge­lijk is: Tromp­the­a­ter, Kat­ten­ca­fé Poes­Pas en Moto­zorg. Op onze arbeids­trai­nings­plek­ken kun je je deze vaar­dig­he­den eigen maken. Arbeids­trai­ning heb­ben we in diver­se sma­ken:

  • Motor­fiets­tech­niek
  • Hore­ca en Keu­ken
  • The­a­ter­tech­niek
  • Admi­ni­stra­tief
IMG-20130406-WA0000 Aan de James Watt­straat 4 in Leeu­war­den zit Moto­Zorg. bij Moto­Zorg wordt gesleu­teld aan motor­fiet­sen: onder­houd, repa­ra­tie, cus­to­mi­zing en res­tau­ra­tie.
Tromptheater The­a­ter­tech­niek vindt je in The­a­ter­ca­fé Het Tromp­the­a­ter aan de Tromp­straat 4a te Leeu­war­den.
  Hore­ca vindt je in Kat­ten­ca­fé Poes­pas. Je kunt daar alle vak­ge­bie­den doen: recep­tie, bedie­ning, bar­ris­ta, keu­ken, maar ook dier­ver­zor­ging

 

Print Friendly, PDF & Email