Dagbesteding

Dagbesteding01Voor ieder mens is dagin­vul­ling erg belang­rijk. Helaas blijkt dat voor som­mi­gen wer­ken bij een regu­lier bedrijf te hoge eisen stelt. De dagprogramma’s van Rond­om­zorg wil­len een plek bie­den aan men­sen waar ze met ple­zier naar toe gaan zodat er weer een goe­de reden is om ’s mor­gens de deur uit te gaan. Hier­door kan een week- en dag­struc­tuur ont­staan of vast­ge­hou­den wor­den, zijn er soci­a­le con­tac­ten en wordt er ver­vul­ling, gezel­lig­heid en ple­zier erva­ren.
We wil­len cli­ën­ten hel­pen bij het her­vin­den van hun talen­ten, zin­vol­le acti­vi­tei­ten aan­bie­den, nieu­we uit­da­gin­gen laten aan­gaan. Het ver­trek­punt van onze dag­be­ste­ding is het talent van onze klant. Ieder mens kán din­gen. Onze vraag is “wat wil jij doen?” Van daar­uit hel­pen wij onze cli­ën­ten om die din­gen te doen waar ze zich goed bij voe­len, hun talen­ten kun­nen te ont­wik­ke­len, etc. Maat­werk is waar het om gaat.

DTP-Audio-VideoMogelijkheden

Naast dat we samen met de klant onder­zoe­ken waar zijn/haar inte­res­se en moge­lijk­he­den lig­gen bie­den wij de vol­gen­de moge­lijk­he­den tot bezig zijn:

  • cre­a­tief, o.a. muziek, schil­de­ren, tex­tiel, etc.
  • hore­ca, o.a. bedie­nen, koken, recep­tie, gastheer/vrouw
  • the­a­ter en stu­dio, o.a. bezig met geluid en licht, podi­um­bouw, etc.
  • admi­ni­stra­tief, o.a. kas­sa, bon­ne­tjes ver­wer­ken, inboe­ken, etc.
  • dier­ver­zor­ging
  • sleu­te­len aan motor­fiet­sen
  • bezig zijn in de win­kel / het maga­zijn
Print Friendly, PDF & Email