Financieel Administratief Medewerker [deze vacature is ingevuld]

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg.
Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Rond­om­zorg heeft drie dag­be­ste­dings­pro­jec­ten die voor een klein deel com­mer­ci­eel geëx­ploi­teerd wor­den. Kern­woor­den: Doen wat werkt, ver­gro­ten van eigen regie en zelf­red­zaam­heid.

Oplei­ding: MBO 4 of HBO

Jouw kern­woor­den: Niet moei­lijk doen, aan­pak­ken, betrok­ken, ste­vig in je schoe­nen, coa­chen op admi­ni­stra­tief gebied, flexi­bel.

Je werkt samen met drie ande­re part­ti­mers met ieder hun eigen deel­ge­bied en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, zoals cli­ëntad­mi­ni­stra­tie, decla­ra­ties rich­ting gemeen­ten en zorg­ver­ze­ke­raars en alge­meen secre­ta­ri­aats­werk. In voor­ko­mend geval kun je delen van het werk van collega’s over nemen, je bent bereid om je daar­in te bekwa­men.

Rond­om­zorg voert een vijf­tal admi­ni­stra­ties (zorg­ge­re­la­teerd zon­der btw, en btw admi­ni­stra­ties). De kwar­taal- en jaar­af­slui­tin­gen en de btw en belas­ting­aan­gif­ten wor­den door een extern accoun­tants­kan­toor ver­zorgd.

Taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den

  • Bij­hou­den van de boek­hou­ding
  • Invoe­ren en con­tro­le inkoop- en ver­koop­boe­kin­gen
  • Onder­steu­nen bij decla­re­ren en fac­tu­re­ren.
  • Con­tro­le debi­teu­ren­ad­mi­ni­stra­tie
  • Voor­be­rei­den beta­lin­gen cre­di­teu­ren
  • Inko­pen con­tro­le­ren en kop­pe­len met bank­boek.
  • Aflet­te­ren Bankboek/ ver­koop-/ inkoop
  • Zor­gen dat alle gege­vens juist en bij zijn i.v.m. kwar­taal en jaar­cij­fers.

Rond­om­zorg biedt je in over­leg een func­tie voor 24 uur met een sala­ris con­form CAO Jeugd­zorg schaal 6.

Sol­li­ci­ta­tie uiter­lijk 23 febru­a­ri naar: rubingh.d@rondomzorg.nl t.a.v mevr D. Rubingh direc­teur en hoofd per­so­neels­za­ken.