Gedragswetenschapper / GZ Psycholoog

Rond­om­zorg is op zoek naar een erva­ren GZ-psy­cho­loog of Ortho­pe­da­goog Gene­ra­list, BIG gere­gi­streerd, die het inte­res­sant vindt om te wer­ken met ver­schil­len­de doel­groe­pen en team­le­den bin­nen Rond­om­zorg voor 16 tot 24 uur in de week. Goed te com­bi­ne­ren met een eigen prak­tijk en of werk­zaam­he­den in een (ande­re) klei­ne instel­ling.

Wie zijn wij?

Rond­om­zorg is een klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der geves­tigd in Leeu­war­den. We heb­ben meer­de­re loca­ties voor beschermd wonen, we bie­den thuis plus en thuis­on­der­steu­ning, jeugd­zorg , wlz zorg. We heb­ben een GBGGZ prak­tijk. Ons werk­ge­bied is Fries­land, voor­na­me­lijk Leeu­war­den en omstreken.We wil­len onze cli­ënt horen en zien als mens. We heb­ben een cre­a­tie­ve kijk, wer­ken inte­graal, mul­ti-metho­disch, mul­ti-dis­ci­pli­nair en mul­ti-sys­te­misch. We zien graag dat ieder zich tot zijn eigen poten­ti­eel kan door­ont­wik­ke­len. Ons mot­to ; ik ben op mijn plek.

We verwachten van jou dat je

 • Ken­nis hebt van de zorg en recen­te ont­wik­ke­lin­gen rond­om wmo, jeugd­wet, par­ti­ci­pa­tie, wlz en zorg­ver­ze­ke­rings­wet;
 • Ken­nis en erva­ring hebt met zowel jeugd als jong­vol­was­se­nen met veel­al ver­stan­de­lij­ke beper­king en bij­ko­men­de pro­ble­ma­tiek;
 • Zelf­stan­dig en onder bege­lei­ding dia­gnos­tiek uit­voert;
 • Betrok­ken bent bij inta­kes en risico/taxaties;
 • Inter­ven­ties aan cli­ën­ten biedt van­uit o.a onze gbg­gz;
 • Hulp­ver­le­ners advi­seert en onder­steund zowel gevraagd en onge­vraagd over de zorg inter­ven­ties en dia­gnos­tiek;
 • Inhou­de­lijk eind­ver­ant­woor­de­lijk­heid kan dra­gen voor de gele­ver­de zorg;
 • Inloop spreek­uur draait voor vra­gen van mede­wer­kers;
 • Des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring aan­biedt aan col­le­ga’s;
 • Een bij­dra­ge levert aan de ont­wik­ke­ling en ver­be­te­ring van het hulp­ver­le­nings­be­leid van de orga­ni­sa­tie;
 • Bij­draagt aan het opstel­len en toet­sen van zorg­plan, sig­na­le­rings­plan en eva­lu­a­ties;
 • De kop­pe­ling kan maken van lite­ra­tuur, richt­lij­nen, nor­men naar de prak­tijk;
 • Aan­we­zig bent bij inhou­de­lij­ke over­leg­gen en ver­ga­de­rin­gen.

Competenties

 • Ana­ly­tisch, onder­zoe­kend en kri­tisch;
 • echt in con­tact , oog voor het geheel;
 • cre­a­tief, inspi­re­rend en ver­bin­dend;
 • rust, over­stij­gen­de blik en gestruc­tu­reerd;

Wat bieden we jou?

 • Een cre­a­tie­ve werk­plek met afwis­se­ling in taken;
 • Bre­de doel­groep en ruim­te om je te ont­wik­ke­len;
 • Betrok­ken pro­fes­si­o­ne­le col­le­ga’s;
 • Sala­ris con­form jeugd­zorg cao afhan­ke­lijk van erva­ring en oplei­dings­ni­veau;
 • Kans om naast je bestaan­de werk aan de slag te gaan;
 • Tij­de­lij­ke aan­stel­ling van half jaar, moge­lijk lan­ger;
 • Heb­ben wij je inte­res­se gewekt en ben jij die gedrags­we­ten­schap­per waar wij naar op zoek zijn? Wil je meer weten?

Schroom niet, maar bel ons, of stuur je mail/brief met moti­va­tie en CV naar duurken.s@rondomzorg.nl. Wij behou­den ons het recht voor om direct na ont­vangst al met kan­di­da­ten in gesprek te gaan.