Gevonden!: Kok/ Leermeester per 15-07-2017 Deze functie is inmiddels ingevuld.

 

Gevraagd: Kok/ Leer­mees­ter voor de hore­ca keu­ken Poes­pas- Tromp­the­a­ter
Func­tie
 • kok/ leer­mees­ter
 • Schaal 6–0 con­form het nieu­we gene­rie­ke func­tie­boek Jeugd­zorg
 • Bij vol­tijd dienst­ver­band €1980,96
 • 24 uur
Doel van de func­tie:

 

 • Het bereiden/ samen­stel­len van maal­tij­den en voe­ding zoda­nig dat deze vol­doen aan de eisen voor wat betreft smaak, tem­pe­ra­tuur en pre­sen­ta­tie en kwa­li­teit.
 • De kok ont­wik­kelt aan­bod van­uit de tra­di­tie van de Engel­se keu­ken.
 • De kok plant en kookt voor één of meer­de­re groe­pen bin­nen Tromptheater/ Noord­vliet en Kat­ten­ca­fe Poes­pas. hier­on­der valt het menu aan­bod Poes­pas en cate­ring Tromptheater/ Noord­vliet.
 • De kok helpt het aan­bod te ont­wik­ke­len en te pro­mo­ten.
 • De kok geeft stu­ring aan deel­ne­mers met een arbeids­be­per­king in de vorm van een arbeids­trai­ning.
Resul­ta­ten
 • Maaltijden/ gebak/ spe­ci­als (voor)bereiden/ samen­stel­len
 • Stelt menu’s samen en houdt hier­bij reke­ning met bud­get­ten.
 • Voert de eind­con­tro­le uit (con­form HACCP nor­men).
 • Goe­de­ren bestel­len en ver­wer­ken
 • Bepaalt het assor­ti­ment, beno­dig­de voor­ra­den en de ver­eis­te kwa­li­teit.
 • Schoon­maak- en onder­houds­werk­zaam­he­den ver­rich­ten
Hoe
 • Maal­tij­den en ove­ri­ge ver­strek­kin­gen zijn bereid/ samen­ge­steld, dus­da­nig dat deze vol­doen aan de eisen voor wat betreft smaak, tem­pe­ra­tuur en pre­sen­ta­tie.
 • Alle maal­tij­den en ove­ri­ge ver­strek­kin­gen zijn van bio­lo­gi­sche oor­sprong en zoveel moge­lijk streek­ge­bon­den en puur.
 • Ver­richt voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den zoals het afwe­gen en afme­ten van beno­dig­de ingre­di­ën­ten en het klaar­zet­ten van pan­nen en mate­ri­aal.
 • Betrekt cli­ën­ten bij het kook­pro­ces, instru­eert en onder­steunt hen.
 • Goe­de­ren zijn besteld, ont­van­gen en gecon­tro­leerd con­form de HACCP norm en opge­ruimd op de daar­voor bestem­de plaats
 • Tekor­ten wor­den tij­dig gesig­na­leerd zodat voor­ra­den tij­dig kun­nen wor­den aan­ge­vuld.
 • Bestelt kos­ten­be­wust goe­de­ren con­form de vast­ge­stel­de afspra­ken met de leve­ran­ciers.
 • Schoon­maak- en onder­houds­werk­zaam­he­den zijn con­form de gel­den­de afspra­ken uit­ge­voerd.
 • Voert dage­lijk­se schoon­maak­werk­zaam­he­den uit (keu­ken, machi­na­le afwas et cete­ra).
 • Rei­nigt en behan­delt appa­ra­tuur en machi­nes vol­gens de gebruiksaanwijzing/ HACCP.
Ken­nis
 • Mbo werk- en denk­ni­veau. (oplei­ding in de zorg in com­bi­na­tie met hore­ca erva­ring of juist anders­om is een pré)
 • Ken­nis van HACCP regel­ge­ving.
 • Ken­nis van de doel­groep.
Beschik­baar
 • Je bent beschik­baar per 15 juli 2017
 • het betreft in eer­ste instan­tie een par­ti­me dienst­ver­band van 24 uur.
 • Werk­tij­den zijn van dins­dag t/m vrij­dag van 10:00 tot 16:00
 • Op ter­mijn (met de groei van de hore­ca omzet) zijn meer uren beschik­baar.
 • Reac­ties voor 15-07-2017 naar rubingh.d@rondomzorg.nl