Jeugdzorg medewerker C (HBO)/ Mentor binnen ons ambulante team per 1 februari 2019

We zoeken jou!

Ben jij die mede­wer­ker in de zorg die bin­nen het soci­aal domein, wmo en jeugd­zorg van de hoed en de rand weet, graag de zorg­lijn uit­zet en ver­ant­woor­de­lijk­he­den draagt? Heb je erva­ring als ambu­lant wer­ker en houdt je van wer­ken met een bre­de­re doel­groep (vol­was­se­nen en jeugd/jongvolwassen). Heb je expli­ciet erva­ring met jeugd en gezin­nen waar­bij meer­vou­di­ge pro­ble­ma­tiek speelt? Ben je in het bezit van je SKJ regi­stra­tie en wil je graag wer­ken in een orga­ni­sa­tie die aan het ont­wik­ke­len is en waar­in je kan mee­den­ken? Dan is deze baan echt wat voor jou!

 • Rond­om­zorg zoekt een slag­vaar­di­ge, enthou­si­as­te en erva­ren Men­tor / Ambu­lant bege­lei­der func­ti­o­ne­rend op HBO niveau, ter ver­ster­king van ons Ambu­lan­te Team. Iemand die een mooie bij­dra­ge kan leve­ren aan Rond­om­zorg als orga­ni­sa­tie.

Kernwaarden Rondomzorg:

Ver­gro­ten van eigen­kracht en zelf­red­zaam­heid, doen wat werkt, oog voor de hele mens, wer­ken van­uit ‘het nor­ma­le’, cre­a­tief, kor­te lij­nen en pro­fes­si­o­neel.

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen en bege­lei­den zowel vol­was­se­nen als jeugd en gezin­nen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg.
Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psycholoog en ortho­pe­da­goog en psy­cho­loog.

Functieomschrijving:

 • HBO werk-en denk­ni­veau.
 • je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als mede­wer­ker in de zorg.
 • Ken­nis van en inzicht in het zorg­aan­bod en de hulp­ver­le­nings­mid­de­len.

Wat vra­gen we van jou:

 • Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als mede­wer­ker in de zorg (liefst ambu­lant) en expli­ciet vra­gen we om erva­ring met jeugd en gezin­nen met com­plexe pro­ble­ma­tiek;
 • Je stelt bege­lei­dings­plan­nen op met rea­lis­ti­sche doe­len en werk­pun­ten, reke­ning hou­dend met het ver­gro­ten van de kracht van de client;
 • Je kan het zorg­plan ver­ta­len in con­cre­te acties en pas­sen­de bege­lei­dings­stij­len inzet­ten naar de client en je collega’s scherp hou­den op de uit­voe­ring;
 • Je bespreekt, regi­streert en waakt over de voort­gang en de resul­ta­ten van de gebo­den hulp en draagt hier­in ver­ant­woor­de­lijk­heid;
 • Je fun­geert als men­tor voor indi­vi­du­e­le cli­ën­ten;
 • Je draagt zorg voor het nako­men van rele­van­te wet­te­lij­ke ter­mij­nen en afspra­ken;
 • Je houdt con­tact met het net­werk en ande­re rele­van­te par­tij­en rond­om jouw client;
 • Je scha­kelt indien nodig tij­dig spe­ci­a­lis­ten in en bespreekt knel­pun­ten met je collga’s in ambu­lan­te team;
 • Je bege­leidt, coacht en instru­eert collega’s bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den;
 • Je levert een bij­dra­ge aan het ver­be­te­ren van de metho­die­ken en mid­de­len die Rond­om­zorg gebruikt;
 • je staat open in tij­den van vakantie/ ziek­te in te val­len op ande­re plek­ken van rond­om­zorg (woon­team 24 uurs­zorg en / of dag­pro­gram­ma onder­de­len);
 • Je bent flexi­bel inzet­baar en ook bereid om op avon­den en in week­en­den te wer­ken;
 • Je vind het leuk om bin­nen het team mee te den­ken en actief bij te dra­gen aan het ver­be­te­ren van de zorg voor cli­ën­ten;
 • Je bent per 1 febru­a­ri beschik­baar en in ieder geval op maan­dag, don­der­dag en vrij­dag.
 • Je bent in het bezit van een rij­be­wijs

Wat bieden we jou?

 • Een bedrijf dat vol in ont­wik­ke­ling is, oog heeft voor haar mede­wer­kers en insteekt op ont­wik­ke­ling en een mooi intern scho­lings­aan­bod heeft;
 • Een plek waar jij en jouw kijk ertoe doet en waar kan­sen lig­gen om je door te ont­wik­ke­len;
 • Bij weder­zijd­se tevre­den­heid na bepaal­de tijds­con­tract zijn er moge­lijk­he­den voor een con­tract voor onbe­paal­de tijd;
 • Je wordt inge­schaald con­form CAO jeugd­zorg, func­tie­schaal 8. Je ont­vangt een con­tract voor mini­maal 16 en maxi­maal 32 uur per week.

Interesse in een baan bij Rondomzorg?

Schrif­te­lij­ke sol­li­ci­ta­ties + CV kun­nen gericht wor­den aan mevr. D.Rubingh direc­teur en hoofd Per­so­neels­za­ken Rond­om­zorg B.V rubingh.d@rondomzorg.nl en Marij­ke Post­ma zorg­co­ör­di­na­tor jeugd en team­lei­der Ambu­lant postma.m@rondomzorg.nl

Sol­li­ci­te­ren kan tot uiter­lijk 15 janu­a­ri 2019