Deze vacature staat niet meer open: Pedagogisch medewerker C Woonlocatie Zuidvliet (HBO of HBO‑v)

Ben jij die mede­wer­ker in de zorg die van de hoed en de rand weet en na een inwerk peri­o­de van 4 dagen aan de slag kan? Vol­doe je aan het onder­staan­de pro­fiel? Sol­li­ci­teer! Wij heb­ben met spoed een slag­vaar­di­ge en erva­ren col­le­ga nodig in ons team voor beschermd wonen.

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg.
Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psy­cho­loog.

Kern­woor­den: Doen wat werkt, ver­gro­ten van eigen regie en zelf­red­zaam­heid.

Functieomschrijving

Wij zijn opzoek naar een slag­vaar­di­ge en erva­ren medewerker(s) (jeugd­zorg mede­wer­ker C).

Wel­ke ken­nis heb je nodig?

 • HBO werk-en denk­ni­veau.
 • Ken­nis van en inzicht in het zorg­aan­bod en de hulp­ver­le­nings­mid­de­len.
 • Je kan een bege­lei­dings­plan optel­len met zin­vol­le doe­len en werk­pun­ten.
 • Je bent goed op de hoog­te van het nieu­we zorg­do­mein.

Wat vra­gen we van jou:

 • Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als mede­wer­ker in de zorg.
 • Je stelt bege­lei­dings­plan­nen op.
 • Je maakt rea­lis­ti­sche doe­len en werk­pun­ten, reke­ning hou­dend met het ver­gro­ten van de kracht van de client.
 • Je kan het zorg­plan ver­ta­len in con­cre­te acties naar de client en je collega’s scherp hou­den op de uit­voe­ring.
 • Je bespreekt, regi­streert en waakt over de voort­gang en de resul­ta­ten van de gebo­den hulp.
 • Je fun­geert als men­tor voor indi­vi­du­e­le cli­ën­ten.
 • Sig­na­leert knel­pun­ten en bespreekt deze in het team.
 • Draagt zorg voor het nako­men van rele­van­te wet­te­lij­ke ter­mij­nen en afspra­ken.
 • Bege­leid, coacht en instru­eert collega’s bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den op de woon­lo­ca­tie.
 • Je bent op de hoog­te van het nieu­we soci­a­le domein.
 • Levert een bij­dra­ge aan het ver­be­te­ren van de metho­die­ken die Rond­om­zorg gebruikt.
 • Je werkt in een 24 uurs-roos­ter met je col­le­ga’s, onre­gel­ma­tig en in slaap­dien­sten.
 • Je bent per direct beschik­baar.

Loon/ con­tract

Je ont­vangt een CAO jeugd­zorg con­form loon in func­tie­schaal 8. Je ont­vangt een con­tract voor mini­maal 20 en maxi­maal 32 uur per week.

Wij ver­zoe­ken men­sen die niet beschik­ken over boven­staand pro­fiel ook niet te sol­li­ci­te­ren naar deze func­tie.

Schrif­te­lij­ke sol­li­ci­ta­ties + CV kun­nen gericht wor­den aan mevr. D.Rubingh direc­teur en hoofd Per­so­neels­za­ken Rond­om­zorg B.V   rubingh.d@rondomzorg.nl