Jeugdhulp

Rond­om­zorg heeft zich­zelf ten doel gesteld om inte­gra­le hulp te kun­nen bie­den aan kin­de­ren, jeug­di­gen en gezin­nen. Om die rede­nen ver­e­ni­gen wij, als klein­scha­li­ge instel­ling, ambu­lan­te (jeugd)zorg, dag­pro­gram­ma’s, resi­den­ti­ë­le zorg en basis GGz in één instel­ling. Rond­om­zorg heeft ook con­trac­ten met Soci­aal Domein Frys­lân (Jeugd en Beschermd Wonen), diver­se gemeen­ten (WMO) en Zorg­ver­ze­ke­raars (Ziek­te­kos­ten ver­ze­ke­rings­wet / basis­G­Gz). Daar­naast heeft Rond­om­zorg een aan­tal samen­wer­kings­over­een­kom­sten met spe­ci­a­lis­ti­sche (GGz) instel­lin­gen zoals VNN en Jonx/Lentis. Ook met het onder­wijs heb­ben wij samen­wer­kings­af­spra­ken, o.a. met het clus­ter 4 onder­wijs.

Rond­om­zorg heeft een con­tract voor het leve­ren van spe­ci­a­lis­ti­sche Jeugd­hulp op de vol­gen­de pro­fie­len:

  • Behoef­te aan het ver­be­te­ren van psy­cho­so­ci­aal func­ti­o­ne­ren jeug­di­gen en ver­be­te­ren van gezins­com­mu­ni­ca­tie
  • Behoef­te aan het ver­gro­ten van spe­ci­fie­ke opvoe­dings­vaar­dig­he­den ouders plus hulp van­we­ge kind­ei­gen pro­ble­ma­tiek;
  • Behoef­te aan ver­gro­ten van spe­ci­fie­ke opvoe­dings­vaar­dig­he­den van ouders met een beper­king;
  • Behoef­te aan het ver­gro­ten van spe­ci­fie­ke opvoe­dings­vaar­dig­he­den voor ouders met eigen pro­ble­ma­tiek plus hulp voor de jeug­di­gen bij zijn/haar ont­wik­ke­ling;
  • Behoef­te aan ver­min­de­ren pro­ble­ma­tiek en ver­be­te­ren van func­ti­o­ne­ren jeug­di­gen zorg en behan­de­ling voor jeug­di­ge;
  • Behoef­te aan leren van vaar­dig­he­den en ver­be­te­ren func­ti­o­ne­ren voor jeug­di­gen reke­ning hou­dend met ver­min­de­ren van eigen pro­ble­ma­tiek ouders en waar­bor­gen vei­lig­heid jeug­di­gen;
  • Behoef­te aan bege­lei­ding en behan­de­ling in samen­hang met een beper­king;
  • Behoef­te aan bege­lei­ding en behan­de­ling in samen­hang met een beper­king en gedrags­pro­ble­ma­tiek;
  • Behoef­te aan het oplos­sen van com­plexe pro­ble­ma­tiek bij een 0–6‑jarige bin­nen het gezin.

Alleen voor het pro­fiel “Behoef­te aan bege­lei­ding en behan­de­ling van­we­ge een licha­me­lij­ke beper­king” heb­ben wij geen over­een­komst.
Rond­om­zorg kan boven­staan­de pro­fie­len in alle inten­si­tei­ten leve­ren.
Onze mis­sie, visie en doel­stel­lin­gen gaan uit van ver­re­gaand inte­graal hulp­ver­le­nen, dus gaan wij er van uit dat de door­ver­wij­zers aan­vul­lend WMO beschik­kin­gen zul­len afge­ven daar waar nodig.

Print Friendly, PDF & Email