Jeugzorgwerker C, Beschermd Wonen locatie Zuidvliet (HBO-SPH/ Socialwork of HBO-v) 

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg. Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psycholoog.

Kern­waar­de Rond­om­zorg: Ver­gro­ten van eigen­kracht en zelfredzaamheid/ Doen wat werkt, oog voor de hele mens, wer­ken van­uit “het nor­ma­le”, cre­a­tief, kor­te lij­nen en pro­fes­si­o­neel.

Functieomschrijving:

Wij zoe­ken een slag­vaar­di­ge en erva­ren mede­wer­ker (jeugd­zorg­wer­ker C, con­form de CAO jeugd­zorg) voor onze loca­tie Beschermd­wo­nen op het Zuid­vliet in Leeu­war­den, die samen met een enthou­si­ast team van kun­di­ge pro­fes­si­o­nals pas­sen­de zorg kan rea­li­se­ren in 24 uurs set­ting.

Wat vragen we van jou:

 • Je hebt HBO werk-en denk­ni­veau.
 • Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als mede­wer­ker in de zorg.
 • Je hebt exper­ti­se in het wer­ken met psy­chi­a­tri­sche pro­ble­ma­tie­ken en hebt erva­ring in het wer­ken met cli­ën­ten met bij­voor­beeld ASS en/of ande­re per­soon­lijk­heids­pro­ble­ma­tie­ken.
 • Je stelt zelf­stan­dig bege­lei­dings­plan­nen op.
 • Je maakt rea­lis­ti­sche doe­len en werk­pun­ten, reke­ning hou­dend met het ver­gro­ten van de eigen kracht van de cli­ënt.
 • Je kan het zorg­plan ver­ta­len in con­cre­te acties naar de cli­ënt en je collega’s scherp hou­den op de uit­voe­ring.
 • Je bespreekt, regi­streert en waakt over de voort­gang en de resul­ta­ten van de gebo­den hulp.
 • Je fun­geert als men­tor voor indi­vi­du­e­le cli­ën­ten.
 • Sig­na­leert knel­pun­ten en bespreekt deze in het team.
 • Draagt zorg voor het nako­men van rele­van­te wet­te­lij­ke ter­mij­nen en afspra­ken.
 • Bege­leid, coacht en instru­eert collega’s bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den op de woon­lo­ca­tie.
 • Je werkt han­dig met ICT mid­de­len.
 • Je bent SKJ gere­gi­streerd of kan dit spoe­dig rege­len en je hebt erva­ring in men­tor­schap.
 • Levert een bij­dra­ge aan het ver­be­te­ren van de metho­die­ken die Rond­om­zorg gebruikt.
 • Je werkt in een 24 uurs-rooster met je collega’s, onre­gel­ma­tig en in slaap­dien­sten, week­en­den en met feest­da­gen.
 • Je hebt ken­nis van en inzicht in het zorg­aan­bod en de hulp­ver­le­nings­mid­de­len.
 • Je kan snel direct beschik­baar zijn, maar zeker per 1 febru­a­ri 2019.

Wat bieden we jou:

 • Een inspi­re­ren­de werk­plek,
 • Ruim­te voor jouw per­soon­lij­ke inbreng.
 • Ruim­te voor ont­wik­ke­ling.
 • Slag­vaar­di­ge, pro­fes­si­o­ne­le col­le­ga’s.
 • Trai­ning en des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring van­uit ons inter­ne aan­bod.
 • Je ont­vangt een CAO jeugd­zorg con­form loon in func­tie­schaal 7 of 8.
 • Je ont­vangt een con­tract voor mini­maal 24 en maxi­maal 36 uur per week.
 • Wij beta­len vakan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring.
 • We voe­ren half­jaar­lijk­se func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken.
 • We bie­den de moge­lijk­heid tot het vol­gen van een stress­re­duc­tie­trai­ning.
 • Je ont­vangt een reis­kos­ten ver­goe­ding indien nodig.
 • Je ont­vangt een tege­moet­ko­ming ziek­te­kos­ten­pre­mie.
 • Gezel­lig­heid, humor, samen­wer­king!

Wij ver­zoe­ken men­sen die niet beschik­ken over boven­staand pro­fiel ook niet te sol­li­ci­te­ren naar deze func­tie.

Schrif­te­lij­ke sol­li­ci­ta­ties + CV kun­nen uiter­lijk tot 15 janu­a­ri gericht wor­den aan mevr. D.Rubingh direc­teur en hoofd Per­so­neels­za­ken Rond­om­zorg B.V  rubingh.d@rondomzorg.nl en G.J. Bak­ker team­lei­der BW Bakker.g@rondomzorg.nl

P.S: Zodra zich geschik­te kan­di­da­ten mel­den gaan we direct van start met sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken. Wacht dus niet te lang af.