Kwaliteitsstatuut

Algemene gegevens

Naam praktijk: GbGGZ Rondomzorg
Naam regiebehandelaar: Mw. drs. M.W. van Bork
Adres: Zuidvliet 662 8921 EZ Leeuwarden
Tel nr: 058–2990250
E‑mailadres: gbggz@rondomzorg.nl
KVK-nummer: 63353350
Website www.rondomzorg.nl

BIG- registratie: 69064374325
Overige kwalificaties: GZ- psycholoog (BIG), orthopedagoog generalist (NVO)
Basisopleiding: psychologie
AGB-code praktijk: 94058431
AGB-code persoonlijk: 94008060

Behandelaren

Binnen ons praktijk zijn de volgende behandelaren werkzaam:
• Mw. drs. M.W. van Bork, GZ- psycholoog (BIG) en orthopedagoog- generalist (NVO): regiebehandelaar GbGGZ Rondomzorg
• Mw. drs. S. Paulussen, basispsycholoog (NIP)
• Mw. drs. M. Postma, Orthopedagoog
• Mw. D. Rubingh (Bac), HeartMathTM Coach, poly-energetisch Therapeut en coach
• Dhr. R.M. de la Porte (Bac), basisdiagnostiek Kinder & Jeugd, coach en Kort Ambulant Therapeut

Wij hebben contracten met zorgverzekeraars. Op onze website www.rondomzorg.nl kunt u hier meer informatie over vinden. Wij hebben korte lijnen met behandelaren in de Specialistische GGZ, waar wij naar kunnen doorverwijzen.

Hulp bij en dia­gnos­tiek naar

Rond­om­zorg Gene­ra­lis­tische Basis GGZ biedt hulp bij:

 • opvoe­dings­pro­ble­men;
 • gezins­pro­ble­men;
 • stress­ge­re­la­teerde klachten;
 • rela­tie­pro­ble­men;
 • ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen;
 • gedragsproblemen;
 • leerproblemen;
 • persoonlijkheidsstoornis;
 • seksualiteitsproblemen;
 • hechtingsproblemen;
 • stemmingsproblemen;
 • comorbiditeit van stoornissen.

Wij doen dia­gnos­tiek:

 • bij aan­wij­zin­gen van ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen (adhd, pdd-nos, con­duct dis­or­der, odd, etc.);
 • bij aanwijzingen van hechtingsproblemen;
 • in geval er een IQ bepa­ling nodig is (zowel bij jeugd als vol­was­se­nen);
 • bij aanwijzingen van een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Diagnostiek wordt gesteld door mw. drs. M.W. van Bork, GZ- psy­cho­loog (BIG) en ortho­pe­da­goog-generalist (NVO), of wordt gedaan door één van de andere behandelaren onder supervisie van mw. drs. M.W. van Bork.
 • De intake wordt gedaan door de regiebehandelaar, mw. drs. M.W. van Bork. Het uitvoeren van de behandeling kan (gedeeltelijk) worden gedaan door één van de andere behandelaren, onder supervisie van de regiebehandelaar.
Aanmelding en intake

De aanmeldprocedure werkt als volgt:
cliënten kunnen zich aanmelden via de website of door te bellen naar het secretariaat (058–2990250). Binnen een week belt secretariaat naar de cliënt om informatie op te vragen (denk aan zorgverzekering, verwijsbrief etc.).
nadat de basisgegevens en/of verwijsbrief door het secretariaat is ontvangen, zal het secretariaat binnen een week contact opnemen met de cliënt om een intake met de regiebehandelaar in te plannen. De cliënt krijgt per e‑mail en/of telefonisch een bevestiging van de afspraak tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verhelderd en wordt de cliënt ingelicht over de werkwijze van Rondomzorg (onder andere wie aanspreekpunt tijdens de behandeling is, dat er wordt gemonitord over de resultaten van de zorg – ROM – en de bereikbaarheid buiten kantoortijden). Indien de hulpvraag bij ons op juiste adres is zal na het gesprek een behandelplan worden opgesteld door de regiebehandelaar. De eerste consultafspraak kan direct na de intake worden gemaakt met de betreffende behandelaar, via het secretariaat. Indien Gb GGZ Rondomzorg geen passend aanbod heeft op de hulpvraag en de benodigde ondersteuning, wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer (met een passend advies).

Samenwerking

Gb-GGZ Rondomzorg werkt samen met huisartsenpraktijken en Zorgcoöperatie Noord ua voor onder andere doorverwijzingen en consultaties. Ook heeft Gb-GGZ Rondomzorg contacten met GGZ-instellingen, VNN, wijkteams en andere zorgverleners in Friesland. Dit biedt de mogelijkheid om met collega-instellingen te overleggen omtrent het uitvoeren of actualiseren van diagnostiek, het aanpassen of starten van een (meer of minder specialistische) behandeling, medicatieregulering en doorverwijzing voor behandeling of diagnostiek.

Met de volgende behandelaren hebben we regelmatig contact:

 • Dhr. M.R.A. Santana (BIG-registratienummer: 39026438101)
 • Jonx Lentis (BIG-registratienummer psychiater mevr. T.F. Schreiber: 19038646401);
 • VNN
Bereikbaarheid

Gb-GGZ Rondomzorg is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op 058–2990250. Na kantoortijden en in de weekenden is Gb-GGZ Rondomzorg te bereiken op het bereikbaarheidsnummer. Middels het bellen naar bovenstaand telefoonnummer en het kiezen van toets 5, wordt er doorverbonden met de bereikbaarheidsdienst.

Bij acute crisis en calamiteiten wordt er contact opgenomen met de huisarts (of huisartsenpost), GGZ (crisisdienst), VNN of spoedeisende hulp.

Kwaliteitswaarborg

De GZ-psycholoog voldoet aan de volgende kwaliteitseisen:

 • intervisie
 • visitatie
 • bij- en nascholing
 • registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden (o.a. SKJ)
 • de beroepscode van beroepsvereniging en anderen (NVO, NIP)

De eisen van de GZ-psycholoog zijn te vinden via de volgende link: www.bigregister.nl/herregistratie/gezondheidszorgpsycholoog/

Omgang met cliëntgegevens

De behandelaar vraagt om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk wordt doorbroken, wordt gebruik gemaakt van de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep. Het betreft hier o.a. kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld). Er wordt gebruik gemaakt van de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

Contracten en tarieven

Gb-GGZ Rondomzorg heeft contracten met diverse zorgverzekeraars, o.a. De Friesland. De kosten voor de behandeling gaan af van het eigen risico bij aanvullende verzekeringen. Verder hoeft voor de behandeling geen eigen bijdrage per consult te betalen.

Meer informatie over contracten met zorgverzekeraars en tarieven vind je hier. Voor alle verzekerde ziektekosten geldt een eigen risico. Dat eigen risico bedraagt 385,- euro per jaar.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt 40,- euro.

Voor verzekeraars waarmee wij geen contract(en) hebben afgesloten hanteert Rondomzorg 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de basis-ggz, tenzij de therapeut andere afspraken met de cliënt heeft gemaakt. De behandelaar stelt de cliënt daarvan op de hoogte vóór de start van de behandeling.
Bij de afzonderlijke therapeuten staat aangegeven met welke zorgverzekeraars de behandelaar geen contract heeft en de cliënt de kosten dus zelf moet betalen. De zorgverzekering vergoedt dan een deel van de kosten van de behandeling. Zie voor meer informatie de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat de cliënt deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zgn. OZP tarief van € 109,76 euro per sessie.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie OZP niet-basispakketzorg consult wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2020 € 109,76 per sessie.

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz, tenzij anders is afgesproken met de betreffende cliënt.

Prestatie Kort: € 503,47
Prestatie Middel: € 853,38
Prestatie Intensief: € 1383,65
Prestatie Chronisch: € 1330,98