Medewerker Financiële Administratie

Functieomschrijving:

Wij zoe­ken een slag­vaar­di­ge en erva­ren mede­wer­ker Finan­ci­ë­le Admi­ni­stra­tie

Wat vragen we van jou:

 • Je hebt MBO4 werk-en denk­ni­veau;
 • Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als finan­ci­eel admi­ni­stra­tief medewerker/boekhouder;
 • Je werkt han­dig met ICT mid­de­len;
 • Je hebt uit­ge­brei­de ken­nis van en erva­ring in het wer­ken met:Twinfield;Basecone;Excel;
 • Je draagt zorg voor het nako­men van rele­van­te wet­te­lij­ke ter­mij­nen en afspra­ken;
 • Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring met het uit­voe­ren van inter­ne boek­houd­kun­di­ge con­tro­les;
 • Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring met het peri­o­diek rap­por­te­ren aan een mana­ge­ment team en/of een accoun­tant;
 • Je kunt per 1 april of even­tu­eel eer­der star­ten.

Wat bieden we jou:

 • Een inspi­re­ren­de werk­plek;
 • Ruim­te voor jouw per­soon­lij­ke inbreng;
 • Ruim­te voor ont­wik­ke­ling;
 • Slag­vaar­di­ge, pro­fes­si­o­ne­le collega’s;
 • Je ont­vangt een CAO jeugd­zorg con­form loon in func­tie­schaal 6;
 • Je ont­vangt een con­tract voor mini­maal 16 en maxi­maal 24 uur per week;
 • Wij beta­len vakan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring;
 • We voe­ren half­jaar­lijk­se func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken;
 • Je ont­vangt een reis­kos­ten ver­goe­ding indien nodig;
 • Je ont­vangt een tege­moet­ko­ming ziek­te­kos­ten­pre­mie;
 • Gezel­lig­heid, humor, samen­wer­king!

Wij ver­zoe­ken men­sen die niet beschik­ken over boven­staand pro­fiel ook niet te sol­li­ci­te­ren naar deze func­tie.
Schrif­te­lij­ke sol­li­ci­ta­ties + CV kun­nen uiter­lijk tot 31 janu­a­ri gericht wor­den aan mevr. D.Rubingh direc­teur en hoofd Per­so­neels­za­ken Rond­om­zorg B.V  rubingh.d@rondomzorg.nl en S. Duur­ken, duurken.s@rondomzorg.nl

P.S: Zodra zich geschik­te kan­di­da­ten mel­den gaan we direct van start met sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek­ken. Wacht dus niet te lang af!