Spoed: hbo of mbo4 opgeleide zorgmedewerker voor Poespas/ Tromptheater/ Noordvliet Beschermd Wonen

Met spoed Gevraagd: HBO opge­lei­de zorg­me­de­wer­ker of MBO‑4 zorg­me­de­wer­ker met HBO werk en denk­ni­veau met een gro­te horeca‑, eve­ne­men­ten- en kat­ten-affi­ni­teit.

Functie

 • Peda­go­gisch mede­wer­ker D (of C)
 • Schaal 7 of 8 con­form het nieu­we gene­rie­ke func­tie­boek Jeugd­zorg
 • 24 uur / week
 • Wis­se­len­de dien­sten van maan­dag t/m zon­dag en op avon­den.

Wat verwachten wij van jou

 • Je bent naast hulp­ver­le­ner een echt hore­ca mens: mak­ke­lijk in con­tact, open en vrien­de­lijk naar bezoe­kers, gedul­dig en res­pect­vol. Je blijft rust bie­den als het druk en hec­tisch is en behoudt het over­zicht op het wel­zijn van de cli­ënt.
 • Je werkt met je collega’s en de cli­ën­ten samen bin­nen het mid­del Poes­pas en Tromp­the­a­ter en weet dit opti­maal te benut­ten ten behoe­ve van de ont­wik­ke­ling van de client.
 • Je hebt erva­ring als per­soon­lijk bege­lei­der in het opstel­len van bege­lei­dings­plan­nen, doe­len en werk­pun­ten en schrijft deze samen met de client.
 • Je ziet moge­lijk­he­den voor cli­ën­ten en bent cre­a­tief in het oplos­sen van pro­ble­men.
 • Je hebt erva­ring met groeps­werk en weet han­dig om te gaan met  groeps­dy­na­mi­sche pro­ces­sen.
 • Je pro­fes­si­o­ne­le hou­ding is gericht op het ver­ster­ken van de cli­ënt.
 • Je bena­dert je werk van­uit eige­naar­schap.
 • Je werkt stra­te­gisch en gepland bin­nen de zorg­lijn.
 • Je stelt zelf­stan­dig bege­lei­dings­plan­nen op.

Kat­ten­ca­fe Poes­pas en het Tromp­the­a­ter zijn afde­lin­gen van Rond­om­zorg waar dag­be­ste­ding en arbeids­trai­ning wordt aan­ge­bo­den voor men­sen met een gro­te afstand tot de arbeids­markt. Als mid­del tot het ont­wik­ke­len of behou­den van vaar­dig­he­den van onze cli­ën­ten wor­den de werk­zaam­he­den in het kat­ten­ca­fé, de keu­ken en Tromp­the­a­ter inge­zet. Alle werk­zaam­he­den en taken bin­nen de afde­lin­gen die­nen als mid­del ten behoe­ve van de hulp­ver­le­ning. Dus ook de admi­ni­stra­tie, het schoon­ma­ken, de inkoop, de bedie­ning, eve­ne­men­ten etc. We sti­mu­le­ren onze deel­ne­mers mee te par­ti­ci­pe­ren en zich te ont­wik­ke­len als bij­voor­beeld baris­ta, taar­ten­bak­ker, licht en geluid mede­wer­ker, came­ra­mens, etc. Bin­nen Tromp­the­a­ter sti­mu­le­ren wij de deel­ne­mers tot uit­voer van eigen ini­ti­a­tie­ven. De maan­de­lijk­se bin­go of de kleur­pla­ten­wed­strijd, een schil­ders­cur­sus of dart­toer­nooi zijn hier voor­beel­den van. Deel­ne­mers erva­ren hun dag­be­ste­ding als hun werk waar­in ze over­eind blij­ven met hun beperking(en).

Wie zijn wij

Rond­om­zorg is ont­staan van­uit het ver­lan­gen de zorg anders in te rich­ten, door het men­se­lij­ker te maken; inte­graal en metho­disch. Niet meer een dicht sys­teem vol ver­zuild den­ken. Geen spe­ci­a­lis­ti­sche pro­ble­ma­tiek, maar mul­ti­pro­blem. Dicht­bij en klein­scha­lig, maar ook met bete­ke­nis en per­spec­tief. Zorg voor de mens in zijn tota­li­teit, zodat er alle ruim­te is voor eigen­heid. Wij zien onze cli­ën­ten in hun waar­de voor heel. Er wordt niet in labels gedacht, maar in aan­bod op maat via zin­ge­ven­de mid­de­len. Het mid­del biedt name­lijk het per­spec­tief. Zo ont­staat er een orga­ni­sa­tie waar­in ieders eigen­heid wordt mee­ge­no­men. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chi­sche en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg. Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psy­cho­loog.

Kernwoorden

Ik ben op mijn plek! Doen wat werkt, ver­gro­ten van eigen regie en zelf­red­zaam­heid, je eigen­wij­ze weg vol­gen, eige­naar­schap.

Wij gelo­ven dat alleen onze cli­ënt zelf de sleu­tel in han­den heeft tot ‘beter wor­den’

Doel van de functie

Bie­den van bege­lei­ding aan de cli­ën­ten van de arbeids­trai­ning en dag­be­ste­ding bin­nen Tromp­the­a­ter en Poes­pas en Beschermd Wonen Noord­vliet. Je bent per­soon­lijk bege­lei­der voor de cli­ën­ten in de dag­be­ste­ding en beschermd wonen. Je helpt het aan­bod te ont­wik­ke­len en te pro­mo­ten.

Resultaten

Je schrijft bege­lei­dings­plan­nen, doet eva­lu­a­ties, brengt samen met de client de resul­ta­ten in kaart. Je han­delt bewust metho­disch, weet bewust pas­sen­de inter­ven­ties in te zet­ten. Je zet alles rond hore­ca, the­a­ter, etc, in als mid­del om de deel­ne­mers hun com­pe­ten­ties te laten ver­gro­ten. Je onder­houdt con­tac­ten met job­coa­ches, gemeen­te, reclas­se­ring en exter­nen gericht op de zorg­tra­jec­ten. Je werkt samen in een hori­zon­ta­le hië­rar­chie en bent niet afhan­ke­lijk van kaders en rich­ting die een ander jou geeft.  Je bent open en trans­pa­rant. Je bent goed op de hoog­te van wet­ten / regels en ver­an­de­rin­gen in het zorg­land­schap. Je bent je bewust over je hou­ding als zorg­pro­fes­si­o­nal en beje­gend cli­ën­ten zoals jezelf beje­gend wil wor­den.

Kennis

HBO (zorg) werk- en denk­ni­veau. Affi­ni­teit met en erva­ring bin­nen de hore­ca zijn een pre. Ken­nis van vei­lig­heids- en hygi­ë­ne voor­schrif­ten en BHV. Ken­nis van de doel­groep. Ken­nis van soci­a­le hygi­ë­ne.

Beschikbaarheid

Je bent beschik­baar per 1 maart 2020 of zo snel moge­lijk daar­na. Het betreft in eer­ste instan­tie een par­ti­me dienst­ver­band van 24 uur. Werk­tij­den zijn wis­se­lend in over­leg met col­le­ga’s. Je werkt ook op avon­den en in het week­end.

Let op, even streng

Als je nu niet al die boven­staan­de kwa­li­tei­ten in je rug­zak­je hebt en alleen sta­pel dol bent op kat­ten, dan is het niet ver­stan­dig om te sol­li­ci­te­ren. We vra­gen best veel van de mede­wer­ker in deze func­tie en heb­ben niet de luxe van een uit­ge­breid inwerk en oplei­dingstra­ject. Je bent uiter­aard wel van har­te wel­kom om ons kat­ten­ca­fe en ons Tromp­the­a­ter te bezoe­ken.

Reac­ties voor 1 maart naar rubingh.d@rondomzorg.nl en molen.jvd@rondomzorg.nl