Stageplaats Rondomzorg, kattencafe Poespas.

Oplei­ding: MBO spe­ci­fie­ke doel­groe­pen niveau 3/4

Loca­tie: Noord­vliet 11, Leeu­war­den

Wil je een leu­ke, uit­da­gen­de en leer­za­me sta­ge­plek? Kom dan bij Poes­pas!

Wat is Kat­ten­ca­fé Poes­pas?

Poes­pas biedt een pas­sen­de arbeidstraining/dagbesteding voor jon­ge­ren en (jong) vol­was­se­nen met een ont­wik­ke­lings­stoor­nis (bijv. ADHD, ODD, Autis­me Spec­trum Stoor­nis), een ver­wor­ven psy­chi­a­tri­sche stoor­nis en/of een licht ver­stan­de­lij­ke beper­king. Daar­naast kun­nen gedrags­pro­ble­men en/of ver­sla­vin­gen voor­ko­men.

Poes­pas biedt een bescher­men­de en ont­wik­ke­lings­ge­rich­te plek om beroeps­vaar­dig­he­den te leren. Din­gen als op tijd komen, soci­a­le vaar­dig­he­den, goed met gereed­schap­pen en mate­ri­a­len omgaan en ande­re din­gen die nodig zijn om voor een baas te kun­nen wer­ken. Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psy­cho­loog.

Poes­pas is een erkend sta­ge­be­drijf voor ver­schil­len­de soor­ten zorg­op­lei­din­gen.

Func­tie­om­schrij­ving

Wij zijn opzoek naar een sta­gi­air (m/v) die een aan­vul­ling kan zijn op ons hui­di­ge team. We zoe­ken een dui­zend­poot, die flexi­bel is, ste­vig in zijn/haar schoe­nen staat en bereid is om de deel­ne­mers ver­der te hel­pen in hun ont­wik­ke­ling.

Je kunt in jezelf  inves­te­ren, en hebt geen 9 tot 5 men­ta­li­teit.

Jij kan de bege­lei­den­de rol op je nemen door de cli­ën­ten aan te stu­ren tot wer­ken en kan ver­vol­gens rap­por­ta­ges schrij­ven en hier­op reflec­te­ren

Wat mag je van Poes­pas ver­wach­ten?

We bie­den een werk­om­ge­ving waar­in je naar eigen inzicht kunt inspe­len op vra­gen van de deel­ne­mers. De lij­nen zijn kort.

  • Wij bie­den je een uit­da­gen­de leer­om­ge­ving, waar je ver­ant­woor­de­lijk­heid krijgt en deze zelf ook mag nemen. Je collega’s staan open voor ver­nieu­wing en nieuwe/andere inzich­ten.
  • We bie­den je de ruim­te en bege­lei­ding om in over­leg te wer­ken aan je stu­die of onder­zoek.
  • Wij bie­den onze sta­gi­ai­res en mede­wer­kers de maan­de­lijk­se In-Balans Trai­ning aan. In deze trai­ning krijg je vaar­dig­he­den aan­ge­reikt die je ver­der hel­pen om je te ont­wik­ke­len als pro­fes­si­o­nal.
  • Voor de gemaak­te uren ont­vang je een markt­con­for­me sta­ge­ver­goe­ding
  • We geven je eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid en de ruim­te om op eigen ini­ti­a­tief te han­de­len en als stagiair(e) mag je natuur­lijk ook leren!

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re

Ben je door deze vaca­tu­re geïn­te­res­seerd geraakt in een sta­ge bin­nen Rond­om­zorg? Sol­li­ci­teer dan door een motivatie/sollicitatiebrief te stu­ren naar molen.vd@rondomzorg.nl

Uit de inge­ko­men sol­li­ci­ta­ties zul­len een aan­tal stu­den­ten wor­den uit­ge­ko­zen die op gesprek mogen komen.