Stageplaats Woon-zorglocatie Zuidvliet Schooljaar 2018/2019

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge  zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en  psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld  gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg.
Kor­te lijn­tjes: Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psy­cho­loog.

Functieomschrijving

Wij zijn opzoek naar een sta­gi­air (m/v) per sep­tem­ber 2018 die een aan­vul­ling kan zijn op ons hui­di­ge team. We zoe­ken een dui­zend­poot, die flexi­bel is, ste­vig in zijn/haar schoe­nen staat en bereid is om de bewo­ners ver­der te hel­pen in hun ont­wik­ke­ling. Iemand die de cli­ën­ten in zijn eigen kracht zet en doet wat werkt op de zelf­red­zaam­heid te ver­gro­ten. Je beschikt ver­der over de nodi­ge cre­a­ti­vi­teit en door­zet­tings­ver­mo­gen (wat als plan A en B niet wer­ken?), Je bent bereid in je zelf te inves­te­ren, en hebt geen 9 tot 5 men­ta­li­teit. Erva­rin­gen met de doel­groep of elders in de zorg, aan­slui­ten­de minors en/of vrij­wil­li­gers­werk is gewenst. Het wer­ken op onre­gel­ma­ti­ge tij­den kan tot je werk­zaam­he­den beho­ren.

Woon-zorglo­ca­tie Zuid­vliet is een klein­scha­li­ge bescherm­de woon­voor­zie­nin­gen die ruim­te biedt aan in totaal 20 één­per­soons woonstudio’s en 4
twee­ka­mer­ap­par­te­men­ten. De doel­groep bestaat uit jon­ge­ren en (jong) vol­was­se­nen met een  ont­wik­ke­lings­stoor­nis (bijv. ADHD, ODD, Autis­me Spec­trum Stoor­nis), een ver­wor­ven psy­chi­a­tri­sche stoor­nis en/of een licht ver­stan­de­lij­ke beper­king. Daar­naast kun­nen gedrags­pro­ble­men en/of ver­sla­vin­gen voor­ko­men.
Ver­der biedt Rond­om­zorg dagprogramma’s en arbeids­trai­ning aan voor haar cli­ën­ten. Deze programma’s wor­den gevolgd bij Motor­zorg, het Tromp­the­a­ter, het Voor Mekaar Team en Kat­ten­ca­fé Poes­pas. Het behoort even­tu­eel tot de moge­lijk­he­den om in over­leg enke­le dag­de­len mee te draai­en bij een dag­pro­gram­ma.

Wat bieden wij

Een leer­za­me sta­ge­plaats, waar­in je jezelf kan ont­wik­ke­len tot pro­fes­si­o­nal. In ons team wer­ken veel men­sen met ver­schil­len­de oplei­din­gen (o.a SPH) en erva­rin­gen. Wij bie­den je een uit­da­gen­de leer­om­ge­ving, waar je ver­ant­woor­de­lijk­heid krijgt en deze zelf ook mag nemen. Je collega’s staan open voor ver­nieu­wing en nieuwe/andere inzich­ten. Je krijgt bege­lei­ding van­uit het team door pro­fes­si­o­nals met een afge­ron­de HBOop­lei­ding
en over­stij­gend voor je onder­zoek door de loca­tiema­na­ger en/of gedrags­we­ten­schap­per. We bie­den je daar­naast de ruim­te en bege­lei­ding om in over­leg te wer­ken aan je stu­die of onder­zoek. Ver­der bie­den wij onze sta­gi­ai­res en mede­wer­kers de maan­de­lijk­se In-Balans Trai­ning aan. In deze trai­ning krijg je vaar­dig­he­den aan­ge­reikt die je ver­der hel­pen om je te ont­wik­ke­len als pro­fes­si­o­nal.
Daar­naast ont­vang je voor de gemaak­te uren een markt­con­for­me sta­ge­ver­goe­ding

Sollicitatieprocedure

Ben je door deze vaca­tu­re geïn­te­res­seerd geraakt in een sta­ge bin­nen Rond­om­zorg? Sol­li­ci­teer dan door een motivatie/sollicitatiebrief te stu­ren naar molen.jvd@rondomzorg.nl en bakker.g@rondomzorg.nl. Uit de inge­ko­men sol­li­ci­ta­ties zal een aan­tal stu­den­ten wor­den uit­ge­ko­zen die op gesprek mogen komen. In dit sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek krijg je onder ande­re een casus uit het dage­lijks werk voor­ge­scho­teld. Hier­voor ga je ver­vol­gens kort een plan beden­ken. We ver­wach­ten dat je je hier­bij hebt ver­diept in de doel­groep, kwets­baar­he­den en moge­lijk­he­den allen aan­slui­tend bij de visie van Rond­om­zorg. Na dit gesprek bestaat er de moge­lijk­heid dat we je mee laten draai­en met een gedeel­te van de dienst. Zo kan er van bei­de kan­ten wor­den erva­ren of het klikt.