In Balans” op herhaling

Situ­a­ties met con­flict of agres­sie doen zich vaak onver­wachts voor. Een keer per jaar een her­ha­lings­trai­ning is dan onvol­doen­de om de vaar­dig­he­den op peil te hou­den. Om die reden biedt Rond­om­zorg maan­de­lijks de moge­lijk­heid om te trai­nen en vaar­dig­he­den uit te brei­den. Dit gebeurt in een groep van maxi­maal 24 per­so­nen op vrij­dag­mid­dag tus­sen 14:00 en 16:00.

Drie trai­ners hel­pen men­sen op een speel­se wij­ze hun vaar­dig­he­den in het omgaan met span­nen­de situ­a­ties. het is wel nood­za­ke­lijk dat een deel­ne­mer aan­toon­baar een uit­ge­brei­de trai­ning “In Balans, omgaan met weer­stand, con­flict en agres­sie” of ver­ge­lijk­baar heeft onder­gaan.

Print Friendly, PDF & Email