Deskundigheidsbevordering

Kwa­li­teit staat bij ons boven­aan. Dus wil­len wij de men­sen die voor ons wer­ken ook zo goed moge­lijk laten func­ti­o­ne­ren. Wij bie­den ze des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring op het gebied van metho­diek, obser­ve­ren, rap­por­te­ren, han­de­lings­vaar­dig­he­den, gespreks­vaar­dig­he­den, etc. De wer­kers krij­gen inter­vi­sie, trai­ning in het omgaan met bijv. weer­stan­den en agres­sie.
Wij kun­nen die trai­nin­gen en des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring ook aan col­le­ga zorg­in­stel­lin­gen en ande­re dienst­ver­le­ners bie­den. Daar­naast kun­nen wij ont­wik­kel­tra­jec­ten uit­voe­ren m.b.t. des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring, beroeps­ont­wik­ke­ling en metho­die­k­ont­wik­ke­ling.

Heeft u vra­gen? Neem gerust eens con­tact met ons op.

Print Friendly, PDF & Email