Vacature HBO Pedagogisch medewerker dagbesteding/wonen met een grote affiniteit met horeca, theater, muziek en creativiteit.

Vaca­tu­re HBO Peda­go­gisch mede­wer­ker dagbesteding/wonen met een gro­te affi­ni­teit met hore­ca, the­a­ter, muziek en cre­a­ti­vi­teit.
Loca­tie: Noord­vliet 11, Leeu­war­den

Func­tie: Jeugd­zorg­wer­ker C (HBO)
Schaal 7 of 8 con­form het nieu­we gene­rie­ke func­tie­boek Jeugd­zorg
24 uur (moge­lijk­heid tot uit­brei­ding op ter­mijn)

Tromp­the­a­ter en Kat­ten­ca­fé Poes­pas zijn samen­wer­ken­de afde­lin­gen van Rond­om­zorg B.V. waar dag­be­ste­ding en arbeids­trai­ning wordt aan­ge­bo­den voor men­sen met een gro­te afstand tot de arbeids­markt. Als mid­del tot het ont­wik­ke­len of behou­den van vaar­dig­he­den van onze cli­ën­ten wor­den de werk­zaam­he­den bin­nen Tromp­the­a­ter en Kat­ten­ca­fé Poes­pas inge­zet. In de nabij­heid van onze dag­be­ste­ding heb­ben wij woon­plek­ken gere­a­li­seerd voor men­sen die oefe­nen in zelf­stan­dig wonen, maar de nabij­heid van pro­fes­si­o­ne­le bege­lei­ding nog nodig heb­ben. Hier­on­der valt zowel beschermd wonen, Thuis­Plus als ambu­lan­te woon­be­ge­lei­ding.

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg. Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psy­cho­loog.

Kern­woor­den
Doen wat werkt, ver­gro­ten van eigen regie en zelf­red­zaam­heid.

Doel van de func­tie
Bie­den van bege­lei­ding aan de cli­ën­ten van de arbeids­trai­ning en dag­be­ste­ding bin­nen het Tromp­the­a­ter en het Kat­ten­ca­fé. Je bent men­tor voor de cli­ën­ten die ver­der geen zorg ont­van­gen bin­nen Rond­om­zorg. Je helpt het aan­bod te ont­wik­ke­len en te pro­mo­ten van het Tromp­the­a­ter en Kat­ten­ca­fé. Je biedt woon­be­ge­lei­ding bin­nen onze bescherm­de woon­vorm, Thuis­Plus en ambu­lan­te wonin­gen. Je werkt samen in een team van zorg­me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers.

Resul­ta­ten
Samen met de cli­ënt schrijf je bege­lei­dings­plan­nen, stel je doe­len en werk­pun­ten op, doe je eva­lu­a­ties, brengt samen met de cli­ënt de resul­ta­ten in kaart. Je han­delt bewust metho­disch, weet bewust pas­sen­de inter­ven­ties in te zet­ten. Je zet hore­ca, the­a­ter en cre­a­tie­ve vaar­dig­he­den en alle werk­zaam­he­den in als mid­del om de deel­ne­mers com­pe­ten­ties te laten ver­gro­ten. Je onder­houd con­tac­ten met job­coa­ches, wijk­teams, reclas­se­ring en exter­nen gericht op de zorg­tra­jec­ten. Je bent goed op de hoog­te van het nieu­we soci­a­le domein,

Ken­nis
HBO werk- en denk­ni­veau. SKJ Regi­stra­tie ver­eist. Affi­ni­teit met hore­ca, the­a­ter, muziek, kat­ten, cre­a­tie­ve vaar­dig­he­den is een pre. Ken­nis van vei­lig­heids­voor­schrif­ten, HACCP en BHV. Ken­nis van de doel­groep.

Beschik­baar­heid
Je bent beschik­baar per 1 sep­tem­ber 2018 of zo snel moge­lijk daar­na. Het betreft in eer­ste instan­tie een part­ti­me dienst­ver­band van 24 uur.

Reac­ties voor 15-08-2018 naar rubingh.d@rondomzorg.nl en molen.jvd@rondomzorg.nl