Vrijwillige gastheer of gastvrouw gezocht.

Voor het onze woon­lo­ca­tie op het Zuid­vliet zijn we op zoek naar een gast­heer of gast­vrouw die zijn of haar werk­zaam­he­den hoofd­za­ke­lijk ver­richt in en van­uit het bewo­ners­steun­punt. Als gast­heer of gast­vrouw bij Rond­om­zorg zorg jij voor een huis­lij­ke sfeer en ben jij vraag­baak voor de bewo­ners. Je straalt inte­gri­teit, rust en gast­vrij­heid uit. Je hebt een har­te­lijk per­soon­lijk­heid, je toont belang­stel­ling naar de bewo­ners en je vindt het leuk om de dag door te bren­gen met een bij­zon­de­re doel­groep.

Als vrij­wil­li­ger gast­heer of gast­vrouw heb je de vol­gen­de taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den:

 • Kof­fie en thee schen­ken tij­dens de kof­fie­mo­men­ten (om 10:30 en 14:30)
 • Schoon­hou­den van de keu­ken in de groeps­ruim­te
 • Doen van klei­ne bood­schap­jes voor de orga­ni­sa­tie, of voor de bewo­ners (samen met de bewo­ners)
 • De bewo­ners bewust maken van hun eigen han­de­len (reflec­te­ren)
 • Ver­rich­ten van eer­ste­hulp­ver­le­ning bij klei­ne wond­jes e.d.
 • Schoon­hou­den van het sani­tair in de alge­me­ne ruim­tes
 • Opruimen/schoonmaken de alge­me­ne ruim­tes (samen met de bewo­ners).
 • Con­tro­le van de koel­kas­ten op net­heid en houd­baar­heids­da­tum van de pro­duc­ten
 • Assis­te­ren bij overleg/vergaderingen die met/voor bewo­ners wor­den gehou­den
 • Het vol­gen van de CFB trai­nin­gen die gege­ven wordt op de vrij­dag om 14:00 uur
 • Nale­ven van de voor­schrif­ten op het gebied van vei­lig­heid, Arbo, hac­cp en werk­me­tho­die­ken

Pro­fiel:

Om te voor­ko­men dat bewo­ners steeds moe­ten wen­nen aan nieu­we gezich­ten op het steun­punt (het aan­spreek­punt waar zij altijd terecht kun­nen), zijn wij op zoek naar iemand voor een lan­ge peri­o­de. Onze voor­keur gaat daar­om uit naar iemand die gepen­si­o­neerd is, of geen sol­li­ci­ta­tie­ver­plich­ting heeft. We vra­gen van jou om dage­lijks beschik­baar te zijn van 10:00 uur tot 15:00 uur. Lan­ger mag natuur­lijk ook omdat het hier zo gezel­lig is! 
De geschik­te kan­di­daat is flexi­bel, stress­be­sten­dig, enthou­si­ast, nauw­keu­rig, cre­a­tief, res­pect­vol en leer­gie­rig en heeft gevoel bij de doel­groep.
Ben jij de per­soon die graag iets wil doen voor onze samen­le­ving en de doel­groep graag nog iets wil leren over de dage­lijk­se din­gen. Stuur dan je CV en een kor­te moti­va­tie naar pol.r@rondomzorg.nl en wie weet mogen wij jou dan spoe­dig ver­wel­ko­men bin­nen onze woon-zorg­com­plex op het Zuid­vliet te Leeu­war­den.
Om als vrij­wil­li­ger bij Rond­om­zorg te mogen wer­ken, dient u een VOG te kun­nen over­leg­gen.