Over ons

Rond­om­zorg is het bedrijf van Dani­ël­le Rubingh en René de la Por­te.  Bei­den wer­ken al meer dan 25 jaar in de zorg, onder ande­re met ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten en de jeugd­zorg,  Bei­den heb­ben erva­ring als groeps­be­han­de­laar.  Vin­den dat het beter kan bete­kent ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen en dat heeft geleid tot de start van Rond­om­zorg.
Rond­om­zorg is op 17 sep­tem­ber 2007 begon­nen met als doel: het bie­den van inte­gra­le hulp­ver­le­ning aan men­sen met een ver­stan­de­lij­ke en/of psy­chi­sche beper­king en/of ont­wik­ke­lings­stoor­nis en het leve­ren van jeugd­zorg.

Visie Rond­om­zorg

Onze maat­schap­pij wordt steeds com­plexer. Infor­ma­ti­ca, auto­ma­ti­se­ring en sys­te­men maken het leven ener­zijds mak­ke­lij­ker, ander­zijds inge­wik­kel­der. Er is steeds min­der ruim­te voor sim­pel, ambach­te­lijk en eer­lijk hand­werk. Door deze trends ver­an­dert ons leven voort­du­rend en steeds snel­ler. Men­sen met beper­kin­gen heb­ben meer moei­te om zich aan te pas­sen, zin­ge­ving te erva­ren en een zin­vol bestaan op te bou­wen. Ander­zijds wil onze maat­schap­pij dat men­sen meer ver­ant­woor­de­lijk­heid voor zich­zelf nemen, mee­doen en ruim­te krij­gen voor hun eigen kracht. Om dit te kun­nen moet aan een zeke­re groep men­sen onder­steu­ning en com­pen­sa­tie voor hun beper­king gebo­den wor­den om die eigen kracht en moge­lijk­he­den ten vol­le te ont­plooi­en. Dit brengt ons tot de vol­gen­de stel­lin­gen:

 • Ieder­een die dat nodig heeft, heeft recht op de hulp en onder­steu­ning die hem/haar ver­der brengt in het leven.
 • Ieder­een heeft zin­ge­ving, waar­de­ring, aan­dacht en com­pas­sie nodig in het leven.
 • Ieder­een ver­dient de kans een zin­vol en zin­ge­vend leven te lei­den.

Mis­sie Rond­om­zorg.

 • Inte­gra­le hulp­ver­le­ning: zoveel moge­lijk onder 1 dak. Hier­door zijn de lij­nen kort en trans­pa­rant, zo kort moge­lij­ke wacht­lijst en een pas­send zorg­ar­ran­ge­ment.
 • Rond­om­zorg levert inte­gra­le hulp­ver­le­ning, trai­ning en ortho­pe­da­go­gi­sche bege­lei­ding aan kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen die deze hulp nodig heb­ben om tot hun vol­le poten­ti­eel te kun­nen komen en daar­mee voor hen­zelf en hun omge­ving tot een zin­vol­le en zin­ge­ven­de invul­ling van hun bestaan komen.
 • Het beschik­ba­re gemeen­schaps­geld zo effi­ci­ënt moge­lijk voor de cli­ënt in te zet­ten.
 • Zo maxi­maal moge­lijk inzet­ten op maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men.

Voor Wie?

 • Kinderen/ jeugdigen/ jong­vol­was­sen en vol­was­se­nen met psy­chi­sche en/of psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men, dub­be­le dia­gno­se pro­ble­ma­tiek, ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen en/of licht ver­stan­de­lij­ke beper­king met een zeer beperk­te of afwe­zi­ge zelf­re­gie.

Wat bie­den wij?

 • Trai­ning en ortho­pe­da­go­gi­sche bege­lei­ding aan kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen.
 • Dagbesteding/ par­ti­ci­pa­tie en Arbeids­trai­ning.
 • Ambu­lan­te onder­steu­ning.
 • Beschermd wonen/ zef­stan­dig­heids­trai­ning.
 • Gene­ra­lis­ti­sche basis ggz, voor­na­me­lijk inte­graal in zorg­tra­jec­ten

 

Print Friendly, PDF & Email