Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

Opdracht­ne­mer is Rond­om­zorg wel­ke gebrui­ker is van deze alge­me­ne voor­waar­den.

Opdracht­ge­ver is die­ge­ne waar­mee Rond­om­zorg een over­een­komst aan­gaat dan wel aan wie een aan­bie­ding wordt gedaan.

Artikel 2 Algemeen

 1. De alge­me­ne voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op alle aan­bie­din­gen, offer­tes, werk­zaam­he­den, opdrach­ten en over­een­kom­sten tus­sen Rond­om­zorg en opdracht­ge­vers, res­pec­tie­ve­lijk hun rechts­op­vol­gers. Stan­daard­voor­waar­den van de opdracht­ge­ver gel­den uit­slui­tend wan­neer deze door Rond­om­zorg zijn aan­vaard, met schrif­te­lij­ke beves­ti­ging.
 2. Onder­ha­vi­ge voor­waar­den zijn even­eens van toe­pas­sing op alle opdrach­ten met Rond­om­zorg, voor de uit­voe­ring waar­van der­den die­nen te wor­den betrok­ken.
 3. Indien een of meer­de­re van de bepa­lin­gen in deze alge­me­ne voor­waar­den nie­tig zijn of ver­nie­tigd moch­ten wor­den blij­ven de ove­ri­ge bepa­lin­gen van deze alge­me­ne voor­waar­den vol­le­dig van toe­pas­sing. Rond­om­zorg en opdracht­ge­ver zul­len als­dan in over­leg tre­den om nieu­we bepa­lin­gen ter ver­van­ging van de nie­ti­ge c.q. ver­nie­tig­de bepa­lin­gen over­een te komen, waar­bij zoveel moge­lijk naar de geest van de oor­spron­ke­lij­ke bepa­ling wordt gehan­deld.
 4. Indien zich tus­sen par­tij­en een situ­a­tie voor­doet die niet in deze alge­me­ne voor­waar­den gere­geld is dan dient deze situ­a­tie wor­den beoor­deeld naar de geest van deze voor­waar­den en de tus­sen par­tij­en gel­den­de over­een­komst.

Artikel 3 Offertes

 • De door Rond­om­zorg gemaak­te offer­tes en aan­bie­din­gen zijn vrij­blij­vend ten­zij een ter­mijn van aan­vaar­ding is gesteld. Indien geen aan­vaar­dings­ter­mijn is gesteld kan aan de offer­te of aan­bie­ding op gener­lei wij­ze enig recht wor­den ont­leend indien het betref­fen­de aan­bod in de tus­sen­tijd niet meer beschik­baar is.
 • De prij­zen in de genoem­de offer­tes zijn, voor zover BTW van toe­pas­sing is, exclu­sief BTW.
 • Offer­tes gel­den niet auto­ma­tisch voor toe­kom­sti­ge opdrach­ten.
 • Rond­om­zorg kan niet aan zijn offer­tes of aan­bie­din­gen wor­den gehou­den indien de opdracht­ge­ver rede­lij­ker­wijs kan begrij­pen dat (een deel van) de inhoud van de offer­te een ken­ne­lij­ke ver­gis­sing of ver­schrij­ving bevat.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdracht­ge­ver ver­strekt Rond­om­zorg tij­dig alle docu­men­ten, infor­ma­tie en con­tac­ten die nodig zijn voor een goe­de uit­voe­ring van de over­een­ge­ko­men dienst­ver­le­ning.

Artikel 5 Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en het betrekken van derden daarbij

 1. Rond­om­zorg zal de over­een­ge­ko­men werk­zaam­he­den uit­voe­ren naar bes­te inzicht, des­kun­dig­heid en ver­mo­gen.
 2. Rond­om­zorg heeft het recht (delen van) het werk door der­den te laten uit­voe­ren indien dit gewenst is.
 3. Rond­om­zorg aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid voor de werk­zaam­he­den die door der­den wor­den ver­richt voor­zo­ver deze zelf een over­een­komst met opdracht­ge­ver is aan­ge­gaan.
 4. Rond­om­zorg is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de, van wel­ke aard ook, door­dat Rond­om­zorg is uit­ge­gaan van door de opdracht­ge­ver ver­strek­te onjuis­te en / of onvol­le­di­ge gege­vens, ten­zij deze onjuist­heid of onvol­le­dig­heid voor Rond­om­zorg ken­baar behoor­de te zijn.
 5. Indien tij­dens de uit­voe­ring van de over­een­ge­ko­men dien­sten blijkt dat, voor een behoor­lij­ke uit­voe­ring daar­van, het nood­za­ke­lijk is om de over­een­komst te wij­zi­gen of aan te vul­len dan zul­len par­tij­en tij­dig en in onder­ling over­leg tot aan­pas­sing van de over­een­komst over­gaan.

Artikel 6 Afzegging afspraak

 1. Bij ambu­lan­te en/of geplan­de zorg, niet dag­pro­gram­ma en/of 24-uurs­zorg, dient de zorg­vra­ger 24 uur van tevo­ren te annu­le­ren. Bij gebre­ke hier­van wordt de betref­fen­de dienst­ver­le­ning in reke­ning gebracht.
 2. Bij dagprogramma’s en/of 24-uurs­zorg dient de opdracht­ge­ver en/of de zorg­vra­ger 3 weken van tevo­ren te annu­le­ren. Bij gebre­ke hier­van wordt de betref­fen­de dienst­ver­le­ning in reke­ning gebracht. In bij­zon­de­re situ­a­ties wordt over­leg gepleegd.
 3. Voor spe­ci­fie­ke dien­sten zul­len afzon­der­lij­ke afspra­ken wor­den gemaakt.

Artikel 7 Beëindiging van overeenkomst

 1. Opzeg­ging
  1. De opdracht­ge­ver kan de over­een­komst, voor bepaal­de en onbe­paal­de tijd, beëin­di­gen door mid­del van schrif­te­lij­ke opzeg­ging met in acht­ne­ming van een opzeg­ter­mijn van een maand. In goed over­leg kan wor­den afge­we­ken van de opzeg­ter­mijn.
  2. Rond­om­zorg kan de over­een­komst voor bepaal­de tijd alleen tus­sen­tijds beëin­di­gen als daar gewich­ti­ge rede­nen voor zijn zoals bedoeld in het Bur­ger­lijk Wet­boek. Hier­bij geldt een opzeg­ter­mijn van een maand waar­van in onder­ling over­leg kan wor­den afge­we­ken. Deze opzeg­ter­mijn van een maand geldt niet indien er drin­gen­de rede­nen zijn waar­door Rond­om­zorg in alle rede­lijk­heid niet meer gehou­den kan wor­den aan uit­voe­ring van de over­een­ge­ko­men werk­zaam­he­den. Drin­gen­de rede­nen kun­nen bij­voor­beeld zijn gevaar­lijk of ontoe­laat­baar gedrag van de zorg­vra­ger.
  3. Rond­om­zorg kan de over­een­komst voor onbe­paal­de tijd beëin­di­gen zon­der gewich­ti­ge reden door mid­del van opzeg­ging met inacht­ne­ming van een opzeg­ter­mijn van een maand.
 2. De over­een­komst ein­digt direct bij:
  1. over­lij­den van de bud­get­hou­der;
  2. fail­lis­se­ment of bij ver­le­ning van sur­sé­an­ce van beta­ling van Rond­om­zorg
  3. bij beslis­sing door het indi­ca­tie-orgaan of gemeen­te dat de bud­get­hou­der geen recht meer heeft op geïn­di­ceer­de zorg.

Artikel 8 Tarieven

 1. Rond­om­zorg kan gedu­ren­de de loop­tijd van de over­een­komst jaar­lijks een tariefs­ver­ho­ging door­voe­ren wel­ke maxi­maal gelijk is aan de indexe­ring voor dat jaar.
 2. Rond­om­zorg zal de opdracht­ge­ver het voor­ne­men tot ver­ho­ging van het tarief schrif­te­lijk ken­baar maken. Rond­om­zorg zal daar­bij de omvang van en de datum waar­op de ver­ho­ging zal ingaan ver­mel­den.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Beta­ling dient te geschie­den bin­nen twee weken na de fac­tuur­da­tum, ten­zij door de opdracht­ge­ver en Rond­om­zorg anders is over­een­ge­ko­men. Bezwa­ren tegen de hoog­te van de decla­ra­ties schor­ten de beta­lings­ver­plich­ting niet op.
 2. Na de ver­val­da­tum is de opdracht­ge­ver in ver­zuim en heeft Rond­om­zorg het recht de wet­te­lij­ke ren­te en 15% incas­so­kos­ten met een mini­mum van € 25,00 te bere­ke­nen.
 3. Indien de beta­ling lan­ger dan 1 maand ach­ter­we­ge blijft, kan Rond­om­zorg de uit­voe­ring van de over­een­ge­ko­men dien­sten opschor­ten tot­dat beta­ling is geschiedt.
 4. In geval van liqui­da­tie, fail­lis­se­ment, beslag of sur­se­an­ce van beta­ling van de opdracht­ge­ver zijn de vor­de­rin­gen van Rond­om­zorg op de opdracht­ge­ver onmid­del­lijk opeis­baar.
 5. Rond­om­zorg heeft het recht de door opdracht­ge­ver geda­ne beta­lin­gen te laten strek­ken in de eer­ste plaats in min­de­ring van de kos­ten, ver­vol­gens in min­de­ring van de open­ge­val­len ren­te en ten­slot­te in min­de­ring van de hoofd­som en de lopen­de ren­te.
 6. Opdracht­ge­ver blijft ten allen tij­de ver­ant­woor­de­lijk voor het vol­doen van de fac­tuur. Ook indien beta­ling via een der­de uit­blijft.

Artikel 10 Klachten/geschillen

 1. Indien in geval van een klacht in onder­ling over­leg niet tot over­een­stem­ming wordt geko­men dan dient de opdracht­ge­ver of de zorg­vra­ger gebruik te maken van de inter­ne klach­ten­pro­ce­du­re. Op ver­zoek wordt deze pro­ce­du­re toe­ge­zon­den.
 2. Klach­ten over de ver­rich­te werk­zaam­he­den die­nen door de opdracht­ge­ver of de zorg­vra­ger schrif­te­lijk te wor­den gemeld aan Rond­om­zorg. De klacht dient zo gede­tail­leerd moge­lijk omschre­ven te wor­den zodat Rond­om­zorg in staat is ade­quaat te rea­ge­ren. Een afschrift van de klacht wordt naar de direc­tie en naar de Stich­ting Exper­ti­se­cen­trum Klacht- en Gezond­heids­recht gezon­den.
 3. Indien het onmo­ge­lijk geble­ken is een geschil als hier­voor bedoeld op te los­sen door mid­del van de klach­ten­pro­ce­du­re dan kan de zorg­vra­ger de kwes­tie voor­leg­gen aan, in geval het WMO zorg of jrg­vra­ge­reugd­zorg betreft, de gemeen­te.
 4. Indien een klacht gegrond is zal Rond­om­zorg de werk­zaam­he­den als­nog ver­rich­ten indien en voor zover dit nog zin­vol is. Indien nako­ming niet meer zin­vol is dan zal Rond­om­zorg zor­gen voor terug­be­ta­ling van een even­tu­eel onver­schul­digd gewor­den beta­ling.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door Rond­om­zorg aan­vaar­de opdracht geldt dat spra­ke is van een inspan­nings­ver­plich­ting. Rond­om­zorg kan nim­mer aan­spra­ke­lijk wor­den gesteld voor niet behaal­de resul­ta­ten. Rond­om­zorg is uit­slui­tend aan­spra­ke­lijk voor tekort­ko­min­gen in de uit­voe­ring van de opdracht die het gevolg zijn van onzorg­vul­dig­heid en ondes­kun­dig­heid bij het uit­bren­gen van advie­zen en het uit­voe­ren van dien­sten.
 2. Indien Rond­om­zorg aan­spra­ke­lijk is voor direc­te scha­de, dan is die aan­spra­ke­lijk­heid beperkt tot maxi­maal het decla­ra­tie­be­drag per beta­lings­pe­ri­o­de. Aan­spra­ke­lijk­heid is ten allen tij­de beperkt tot maxi­maal het bedrag van de door de assu­ra­deur van Rond­om­zorg in het voor­ko­men­de geval te ver­strek­ken uit­ke­ring.
 3. In afwij­king van het­geen onder 2. van dit arti­kel is bepaald, wordt bij een opdracht met een lan­ge­re loop­tijd dan zes maan­den, de aan­spra­ke­lijk­heid ver­der beperkt tot het over de laat­ste zes maan­den ver­schul­dig­de hono­ra­ri­um­ge­deel­te.
 4. In geen geval kan aan­spraak wor­den gedaan op ver­goe­ding van scha­de ver­oor­zaakt door der­ving van inkom­sten van opdracht­ge­ver (op eni­ger­lei wij­ze dan ook ont­staan) of op indi­rec­te scha­de en gevolg­scha­de.
 5. Rond­om­zorg is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de ont­staan ten gevol­ge van nood­za­ke­lij­ke gepas­te maat­re­ge­len bij over­schrij­ding van onac­cep­ta­be­le en/of gevaar ople­ve­ren­de gedra­gin­gen van de zorg­vra­ger.

Artikel 12 Schade veroorzaakt door zorgvrager

De zorg­vra­ger is aan­spra­ke­lijk voor scha­de door hem/haar ver­oor­zaakt aan Rond­om­zorg, mede­wer­kers hier­van en der­den wel­ke betrok­ken zijn bij de uit­voe­ring van deze over­een­komst.

Artikel 13 Overmacht

 1. Par­tij­en zijn niet gehou­den tot het nako­men van eni­ge ver­plich­ting, indien zij daar­toe gehin­derd wor­den als gevolg van een omstan­dig­heid die niet is te wij­ten aan schuld, en noch krach­tens de wet, een rechts­han­de­ling of in het ver­keer gel­den­de opvat­tin­gen voor hun reke­ning komt.
 2. Onder over­macht wordt in deze alge­me­ne voor­waar­den ver­staan naast het­geen daar­om­trent in de wet en juris­pru­den­tie wordt begre­pen, alle van bui­ten komen­de oor­za­ken, voor­zien of niet voor­zien, waar­op Rond­om­zorg geen invloed kan uit­oe­fe­nen, doch waar­door Rond­om­zorg niet in staat is de ver­plich­tin­gen na te komen. Werk­sta­kin­gen in het bedrijf van Rond­om­zorg, ziek­te en/of arbeids­on­ge­schikt­heid daar­on­der begre­pen.
 3. Rond­om­zorg heeft ook het recht zich op over­macht te beroe­pen, indien de omstan­dig­heid die (ver­de­re) nako­ming ver­hin­dert, intreedt nadat Rond­om­zorg zijn ver­plich­tin­gen had moe­ten nako­men.
 4. Par­tij­en kun­nen gedu­ren­de de peri­o­de dat de over­macht voort­duurt de ver­plich­tin­gen uit de opdracht opschor­ten. Indien deze peri­o­de lan­ger duurt dan twee maan­den is ieder van de par­tij­en gerech­tigd de opdracht te ont­bin­den, zon­der ver­plich­ting tot ver­goe­ding van scha­de aan de ande­re par­tij.
 5. Voor­zo­ver Rond­om­zorg ten tij­de van het intre­den van over­macht inmid­dels gedeel­te­lijk zijn ver­plich­tin­gen uit de opdracht is nage­ko­men of deze zal kun­nen nako­men, en aan het nage­ko­men res­pec­tie­ve­lijk na te komen gedeel­te zelf­stan­di­ge waar­de toe­komt, is Rond­om­zorg gerech­tigd om het reeds nage­ko­men res­pec­tie­ve­lijk na te komen gedeel­te apart te decla­re­ren. Opdracht­ge­ver is gehou­den deze decla­ra­tie te vol­doen als ware het een afzon­der­lij­ke opdracht.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Rond­om­zorg ver­plicht zich tot geheim­hou­ding van alle ver­trou­we­lij­ke infor­ma­tie rond­om uit­voe­ring van de over­een­komst.
 2. Indien, op grond van een wet­te­lij­ke bepa­ling of een rech­ter­lij­ke uit­spraak, Rond­om­zorg gehou­den is ver­trou­we­lij­ke infor­ma­tie aan door de wet of de bevoeg­de rech­ter aan­ge­we­zen der­den mede te ver­strek­ken, en Rond­om­zorg zich ter zake niet kan beroe­pen op een wet­te­lijk dan wel door de bevoeg­de rech­ter erkend of toe­ge­staan recht van ver­scho­ning, dan is Rond­om­zorg niet gehou­den tot scha­de­ver­goe­ding of scha­de­loos­stel­ling en is de weder­par­tij niet gerech­tigd tot ont­bin­ding van de opdracht op grond van eni­ge scha­de, hier­door ont­staan.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tus­sen Rond­om­zorg en de opdracht­ge­ver is Neder­lands recht van toe­pas­sing; ook indien opdracht­ge­ver woon­ach­tig of geves­tigd is in het bui­ten­land.

Print Friendly, PDF & Email