Bedrijfs­fi­lo­so­fie

Rond­om­zorg pro­beert voor het beschik­ba­re bud­get (WLZ, WMO, Jeugd­zorg Wet, Ziek­te­kos­ten Ver­ze­ke­rings­wet en ande­re finan­cie­rings­vor­men) zoveel moge­lijk zorg te leve­ren. Dit pro­be­ren wij te berei­ken op ver­schil­len­de manie­ren:

 • Veel van onze kan­toor­in­ven­ta­ris is samen met onze cli­ën­ten gemaakt en/of twee­de­hands gekocht. We kij­ken regel­ma­tig op marktplaats.nl, speur­ders en ande­re web­si­tes. Daar­naast bezoe­ken we vaak de kring­loop­win­kel. Op deze wij­ze pro­be­ren we ook onze klan­ten zich er bewust van te laten wor­den hoe je het met een klein bud­get leuk kan heb­ben (shop­pen heet bij ons inmid­dels “kring­lo­pen”);
 • Onze com­pu­ters en lap­tops zijn gro­ten­deels twee­de hands (refur­bis­hed);
 • Wij wer­ken prin­ci­pi­eel zoveel moge­lijk met open sour­ce soft­wa­re:
  • Ubuntu (een linux dis­tri­bu­tie) voor zoveel moge­lijk van onze desktop com­pu­ters en lap­tops;
  • Debi­an voor onze ser­vers
  • Libre­Of­fi­ce als onze offi­ce sui­te;
  • Word­Press als CMS voor onze web­si­tes.
 • We heb­ben onze tarie­ven­lijst zoveel moge­lijk aan­ge­past op de  gevraag­de kwa­li­teit van de te leve­ren zorg (zie tarie­ven­lijst).
 • Zoveel moge­lijk van onze PR wordt in eigen huis ver­zorgd. Het gehe­le tra­ject van ont­werp tot aan­le­ve­ring bij de druk­ke­rij ver­zor­gen wij zoveel moge­lijk samen met onze cli­ën­ten. We heb­ben op de DTP werk­plek Gimp, Inks­ca­pe en Scri­bus tot onze beschik­king. Voor het maken van bedrijfsvideo’s heb­ben we een Audio Visu­e­le werk­plek met Cuba­se 7.5 en Cuba­se Stu­dio 7, Magix Music Maker, Video Stu­dio Pro-X van Corel en Pin­na­cle Stu­dio. Uiter­aard betrek­ken we ook hier­bij onze klan­ten zoveel moge­lijk. Veel van de gemaak­te foto’s zijn gemaakt door onze klan­ten. Uiter­aard is deze web­si­te ook door ons­zelf gemaakt.

Meer weten over open sour­ce soft­wa­re? Klik op de hier­on­der staan­de links, ga naar open sour­ce start­pa­gi­na of bel eens met René.

ubuntulogo.pngLibreOffice Banner_200
wordpress_logo.png scribus
gimpinkscape
Print Friendly, PDF & Email