Bedrijfsfilosofie

Rond­om­zorg pro­beert voor het beschik­ba­re bud­get (WLZ, WMO, Jeugd­zorg Wet, Ziek­te­kos­ten Ver­ze­ke­rings­wet en ande­re finan­cie­rings­vor­men) zoveel moge­lijk zorg te leve­ren. Daar­naast wil­len wij zo maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men als moge­lijk is, het mag dus niet ten kos­te gaan van de kwa­li­teit of hoe­veel­heid zorg. Dit pro­be­ren wij te berei­ken op ver­schil­len­de manie­ren:

 • Cir­cu­lai­re Eco­no­mie en zelf doen. Veel van onze kan­toor­in­ven­ta­ris is samen met onze cli­ën­ten gemaakt en/of twee­de­hands gekocht. We kij­ken regel­ma­tig op marktplaats.nl, speur­ders en ande­re web­si­tes. Daar­naast bezoe­ken we vaak de kring­loop­win­kel. Op deze wij­ze pro­be­ren we ook onze klan­ten zich er bewust van te laten wor­den hoe je het met een klein bud­get leuk kan heb­ben (shop­pen heet bij ons inmid­dels “kring­lo­pen”);
 • Refur­bis­hed Com­pu­ters. Onze com­pu­ters en lap­tops zijn gro­ten­deels twee­de hands (refur­bis­hed);
 • Open Sour­ce. Wij wer­ken prin­ci­pi­eel zoveel moge­lijk met open sour­ce soft­wa­re:
  • Ubuntu (een linux dis­tri­bu­tie) voor zoveel moge­lijk van onze desktop com­pu­ters en lap­tops;
  • Debi­an voor onze ser­vers
  • Libre­Of­fi­ce als onze offi­ce sui­te;
  • Word­Press als CMS voor onze web­si­tes.
 • Fair­t­ra­de Tele­fo­nie. In 2018 gaan we voor onze mobie­le tele­fo­nie geheel over op Fairp­ho­ne, een fair­t­ra­de tele­foon uit­gaan­de van cir­cu­lai­re eco­no­mi­sche prin­ci­pes;
 • Zoveel moge­lijk van onze PR wordt in eigen huis ver­zorgd. Het gehe­le tra­ject van ont­werp tot aan­le­ve­ring bij de druk­ke­rij ver­zor­gen wij zoveel moge­lijk samen met onze cli­ën­ten. We heb­ben op de DTP werk­plek Gimp, Inks­ca­pe en Scri­bus tot onze beschik­king. Voor het maken van bedrijfsvideo’s heb­ben we een Audio Visu­e­le werk­plek met Cuba­se 9 en Open Broad­cas­ter Stu­dio. Uiter­aard betrek­ken we ook hier­bij onze klan­ten zoveel moge­lijk. Veel van de gemaak­te foto’s zijn gemaakt door onze klan­ten of door vrij­wil­li­gers. Uiter­aard is deze web­si­te ook door ons­zelf gemaakt.
 • Soci­al Return On Invest­ment. Rond­om­zorg maakt veel ruim­te voor sta­gi­ai­res, vrij­wil­li­gers en werk­er­va­rings-sta­ges. Dit doen wij op ver­schil­len­de manie­ren:
  • Wij wil­len expli­ciet een bij­dra­ge leve­ren aan het oplei­den van jon­ge pro­fes­si­o­nals op MBO en HBO niveau. Dit geldt uiter­aard voor zorg­ge­re­la­teer­de oplei­din­gen maar ook voor oplei­din­gen op het gebied van voer­tuig­tech­niek, hore­ca, podi­um- en the­a­ter­tech­niek, admi­ni­stra­tie­ve rich­tin­gen, etc. We heb­ben door­gaans twee sta­gi­ai­res van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen (psy­cho­lo­gie of ortho­pe­da­go­giek) in ons bedrijf.
  • Jon­ge men­sen met een beper­king heb­ben vaak moei­te om bin­nen het regu­lie­re bedrijfs­le­ven een sta­ge te door­lo­pen. Wij bie­den ze een bege­lei­de en bescherm­de sta­ge­plek aan. Dit kost vaak veel bege­lei­ding, waar de WMO niet voor betaalt: onder­wijs is voor­lig­gend! Rond­om­zorg werkt om die reden ook samen met Renn4, De Frie­se Poort en het Fries­land Col­le­ge. Wij beschik­ken over alle beno­dig­de sta­ge erken­nin­gen en opge­lei­de werk­mees­ters (o.a. hore­ca, voer­tuig­tech­niek, podi­um­tech­niek, admi­ni­stra­tief).
  • Er zijn altijd een aan­tal par­ti­ci­pa­tie werk­er­va­rings­plek­ken bezet in ons bedrijf. Vaak heb­ben deze men­sen rede­lijk wat bege­lei­ding nodig. Wij bie­den deze bege­lei­ding onbe­taald, we laten deze men­sen mee­lo­pen in de dagprogramma’s naast de deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers.

Meer weten over open sour­ce soft­wa­re? Klik op de hier­on­der staan­de links, ga naar open sour­ce start­pa­gi­na of bel eens met René.

ubuntulogo.png LibreOffice Banner_200
wordpress_logo.png  scribus
gimp inkscape
Open Broadcast Software Fairphone
Print Friendly, PDF & Email