Cliënttevredenheids Onderzoek 2019

Bes­te alle­maal,

Het CTO is afge­rond en de resul­ta­ten zijn bere­kend. Wauw, wat een mooie sco­re, we krij­gen van jul­lie het rap­port­cij­fer 8! (vorig jaar een 7)  Dat doen we goed met elkaar. In dit ver­slag nemen we jul­lie even mee in onze ana­ly­se.

Het CTO is aan 105 cli­ën­ten aan­ge­bo­den (cli­ën­ten in aan­mel­ding zijn niet mee­ge­no­men).

Totaal aan res­pon­den­ten 70% (Vorig jaar 63,5%).

Rond­om­zorg dat zijn wij samen! 

Ik ben op mijn plek! (cli­ënt cen­traal)

Dat waren voor ons de twee uit­gangs­pun­ten voor dit CTO. Voor deze uit­gangs­pun­ten kun­nen we con­clu­de­ren dat we zijn geslaagd in deze mis­sie.

TOPs die we ont­vin­gen: #Zit goed op me plek. #Voor­al jul­lie zelf blij­ven als orga­ni­sa­tie. #Het gevoel seri­eus geno­men te wor­den. #De bege­lei­ding bij ROZ is sym­pa­thie­ker en pro­fes­si­o­ne­ler dan waar ik eer­der ben geweest. #Ga gewoon door zoals je bezig bent.

Jul­lie voe­len je ook op je plek (8). Jul­lie voe­len je begre­pen (8) en boven­dien voe­len jul­lie je bij ons mens boven cli­ënt (8) en dat vin­den wij super om te horen.

De  dagprogramma’s erva­ren de men­sen die daar gebruik van maken als leuk en zin­vol (7,5) en samen zijn wij Rond­om­zorg blijkt ook uit het feit jul­lie het pret­tig vin­den dat het Mana­ge­ment­team zo zicht­baar en aan­spreek­baar is (7,5) We ont­vin­gen zelfs als TOP: #Het mana­ge­ment ont­moe­ten! TOP.

Wat we graag wil­len ver­be­te­ren is het aan­tal cli­ën­ten die naar acti­vi­tei­ten en eve­ne­men­ten gaan die we orga­ni­se­ren samen met de deel­ne­mers van het dagprogramma’s Tromp­the­a­ter, Poes­pas en Moto­zorg. 

Ik ga regel­ma­tig naar eve­ne­men­ten zoals de Bin­go op de Tromp: 4

In de TIPs stond: #Meer acti­vi­tei­ten orga­ni­se­ren voor en door cli­ën­ten. #Meer vari­a­tie in acti­vi­tei­ten, elke week een ander. #Personeel/cliëntenraad uitje. 

TOP: #Kof­fie­mo­men­ten, acti­vi­tei­ten avon­den. #Het is hier altijd gezel­lig.

Wat er wordt er al geor­ga­ni­seerd bin­nen Rond­om­zorg samen met de deel­ne­mers:

 • Iede­re laat­ste dins­dag van de maand een Bin­go in Tromp­the­a­ter.
 • We orga­ni­se­ren van­uit Tromp­the­a­ter ook de Trom­pe­ti­tie, Vos­sen­jacht, spel­le­tjes­mid­dag.
 • Maan­de­lijks spor­ten met Rhan­dy.
 • Kleur­pla­ten­wed­strijd voor vol­was­se­nen een keer of 8 per jaar.
 • Op Zuid­vliet is de weke­lijk­se acti­vi­tei­ten­avond.
 • Jaar­lijks een kle­ding­beurs.
 • Jaar­lijk­se kerst­vie­ring.
 • Jaar­lijk­se bos­wan­de­ling.
 • Op ver­zoek naar de Ikea.(met de DEA naar Ikea noem­de we dit altijd)
 • Vakan­tie Ame­land.
 • Rond feest­da­gen doen we iets extra’s. Denk aan paas­ont­bijt
 • We orga­ni­se­ren work­shops van­uit Care for Cul­tu­re. (podi­um­tech­niek, Film en media, Audio recor­ding.
 • We orga­ni­seer­de dit jaar caba­ret in samen­wer­king met voor­drach­ten en lied­jes van deel­ne­mers.
 • Jaar­lijks doen we mee aan NL-doet.
 • We doen mee aan Leeu­war­der kuns­t­rou­te.
 • We staan op fes­ti­vals: (Uit­fes­ti­val (bestaat helaas niet meer), Psy-fi, Wel­co­me to the Vil­la­ge, 
 • Van­uit Poes­pas bie­den we work­shops als Dien­blad lopen, Baris­ta, gastheer/vrouwschap etc.
 • Loop van Leeu­war­den met deel­ne­mers en mede­wer­kers.

Uit ons MTO komt naar voren dat onze mede­wer­kers van zich­zelf zeg­gen dat ze niet altijd even actief en seri­eus de acti­vi­tei­ten onder de aan­dacht bren­gen van cli­ën­ten bij­voor­beeld door de pos­ter te kop­pe­len aan een inschrijf­lijst, tekst en uit­leg te geven, orga­ni­se­ren om samen te gaan. We zien al ver­be­te­ring, maar hier is dus winst te beha­len. Wij den­ken dat er ook ook winst te beha­len is als cli­ën­ten onder­ling elkaar moti­ve­ren om naar acti­vi­tei­ten toe te gaan of meer ini­ti­a­tief te nemen in het orga­ni­se­ren van acti­vi­tei­ten waar het kan. 

Rond­om­zorg zijn wij samen, dat bete­kent dat jouw ont­wik­ke­ling afhangt van wat je samen met de hulp­ver­le­ning doet en bereikt. Bij Rond­om­zorg voel ik mij seri­eus geno­men: 8

TOP: #Mijn 2 coa­ches zijn zeer goed op elkaar afge­stemd.

TIP: #Snel­ler aan­ge­ven als je iets een pro­bleem vind. 

Deze tip gaat ook over “samen”, als ik iets doe wat voor jou een pro­bleem is, zeg het dan! Maar anders­om is net zo waar. Het Samen kan wat ons betreft nog wel ver­be­te­ren. Ik rap­por­teer samen met mijn bege­lei­der: 6

Een hele mooi ver­be­te­ring t.o.v. vorig jaar is hoe jul­lie de inhou­de­lij­ke zorg erva­ren en je ont­wik­ke­ling daar­in. Ik word gehol­pen bij mijn per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling: 8/ Ik krijg de ruim­te om me te ont­wik­ke­len in mijn eigen tem­po: 8,5

Ook het Samen wer­ken aan die ont­wik­ke­ling heeft een mooie posi­tie­ve ont­wik­ke­ling gehad t.o.v. vorig jaar. Mijn men­tor betrekt mij in mijn zorg­plan: 8 / Het zorg­plan gaat echt over mij: 8/ Ik word goed gehol­pen bij het wer­ken aan mijn doe­len: 8 /Begeleiding helpt mij met het hel­der krij­gen van mijn hulp­vra­gen: 8

TIP: #Blijf reke­ning hou­den met de cli­ënt, blijf onder­vra­gen. 

TOPs: #Ondanks alle WMO ver­an­de­rin­gen, is het voor mij belang­rijk dat ik mijn bege­lei­der blijf hou­den. # Bege­lei­ding doet altijd zijn of haar best en is gezel­lig. 

#Ik ben heel erg voor­uit gegaan sinds ik hier ben.  #Ik vind het leuk dat ik vaak ver­ant­woor­ding krijg. #Ik vind de bege­lei­ders erg geschikt in hun vak. #Bege­lei­ding!!! #Gewel­di­ge hulp­ver­le­ners, den­ken altijd mee en wil­len graag een stap­je ver­der gaan. #Rond­om­zorg kijkt per cli­ënt wat ze nodig heb­ben. #Betrok­ken­heid van de bege­lei­ders. #Pri­va­cy is goed. #De hulp, wan­neer er hulp nodig is is dat er. #Nog geen slech­te erva­rin­gen gehad en de laat­ste tijd gaat het steeds beter met het behou­den van mijn doe­len. #Leu­ke bege­lei­ding. 

Ik geef Rond­om­zorg een: 8

Ver­der Tips en Tops die jul­lie heb­ben gege­ven en die niet in dit ver­slag zijn opge­no­men heb­ben we door­ge­speeld naar de afde­lin­gen waar deze voor van toe­pas­sing zijn.

Wij zijn trots op dit resul­taat en nemen al jul­lie opmer­kin­gen mee om nog beter samen met onze cli­ën­ten hulp te bie­den die nodig is op dit moment in jul­lie leven. Met jul­lie feed­back kun­nen we duur­zaam pas­sen­de hulp en onder­steu­ning blij­ven bie­den. 

Bedankt voor jul­lie deel­na­me. 

Print Friendly, PDF & Email