Tarieven 2010

Basistarieven 2010

  Bege­lei­ding Jeugd
 • Uur­ta­rief groeps­zorg (kin­de­ren, bijv. NSP. Oplei­dings­ni­veau wer­kers SPW4)
 • € 32,50
 • Uur­ta­rief zorg aan kin­de­ren indi­vi­du­eel (Oplei­dings­ni­veau wer­kers SPW4)
 • € 37,50
 • Uur­ta­rief zorg aan jon­ge­ren, (jong) vol­was­se­nen (oplei­dings­ni­veau SPW4 / HBO SHP, MW of ver­ge­lijk­baar)
 • € 46,00
 • Uur­ta­rief Opvoedingsondersteuning(opleidingsniveau SPW4 / HBO SHP, MW of ver­ge­lijk­baar)
 • € 46,00
 • Uur­ta­rief zorg­co­ör­di­na­tie (oplei­dings­ni­veau HBO / Aca­de­misch)
 • € 54,00
 • Tarief ses­sie Kort Ambu­lant (per ses­sie à 1,5 uur).
 • € 81,00
  Bege­lei­ding Vol­was­se­nen
 • Uur­ta­rief Bege­lei­ding
 • € 46,00
 • Tarief Dag­be­ste­ding (per dag­deel)
 • € 54,00
  Alge­meen
 • Gedrags­we­ten­schap­per (uur­ta­rief psy­cho­loog, ortho­pe­da­goog)
 • € 86,50
 • Tarief Ses­sie Poly­ener­ge­ti­sche The­ra­pie (ses­sie à 1,5 uur)
 • € 81,00
 • Mul­ti Dis­ci­pli­nair Over­leg (MDO) (uur­ta­rief)
 • € 186,00
 • Eva­lu­a­tie (opstel­len + advies­ge­sprek)
 • € 370,00
 • Net­werk­con­fe­ren­tie (uur­ta­rief excl. voor­be­rei­ding)
 • € 186,00
 • Net­werk­con­fe­ren­tie voor­be­rei­ding (uur­ta­rief)
 • € 50,00
 • Kilo­me­ter­ta­rief (per kilo­me­ter)
 • € 0,29

Trainingstarieven

Mind­ful­ness based Impuls- & Agres­sie Regu­la­tie (MIR)

Het tarief bedraagt € 50,00 per per­soon per uur.

Bio­feed­back Hart­co­he­ren­tie­traing

De ses­sies duren 30 tot 60 minu­ten. Tarie­ven: 30 min. à € 45,00, 45 min. à € 65,00 en 60 min. à € 80,00

CFB Weke­lijk­se her­ha­lings­trai­ning

De weke­lijk­se her­ha­lings­trai­ning kost € 50,00 per maand / p.p.

In Balans­trai­ning (con­flict & agres­sie han­te­ring)

Prijs op aan­vraag, afhan­ke­lijk van groeps­groot­te, vaar­dig­heids­ni­vo en doel­stel­ling.

Con­tro­le Fysie­ke Beheer­sing

Prijs op aan­vraag, afhan­ke­lijk van groeps­groot­te, vaar­dig­heids­ni­vo en doel­stel­ling.

Print Friendly, PDF & Email