Tarieven 2011

[print_link]

Prijs­lijst 2011

AWBZPGB prijzen

Aan­ge­zien Rond­om­zorg AWBZ en WMO gefi­nan­cier­de zorg levert zijn wij niet BTW plich­tig. De hier­on­der genoem­de prij­zen zijn dus de PGB tarie­ven zoals u ze moet beta­len.

Bege­lei­ding
  • Uur­ta­rief groeps­zorg (bijv. IGB, Oplei­dings­ni­veau wer­kers SPW4/HBO)
€ 32,50
  • Uur­ta­rief 1 (Oplei­dings­ni­veau wer­kers MBO nivo 2–3 of anders)
€ 37,50
  • Uur­ta­rief 2 (oplei­dings­ni­veau MBO nivo 4, HBO SHP, MW of ver­ge­lijk­baar)
€ 46,00
  • Tarief Dag­be­ste­ding (per dag­deel)
€ 54,00
  • Uur­ta­rief Bege­lei­ding Casema­na­ge­ment (Oplei­dings­ni­veau HBO)
€ 54,00
  • Uur­ta­rief Bege­lei­ding Zorg­co­ör­di­na­tie (oplei­dings­ni­veau HBO / Aca­de­misch)
€ 62,00
€ 370,00
  • Kilo­me­ter­ta­rief (per kilo­me­ter)
€ 0,29

Prijzen Psychologen Praktijk

Rond­om­zorg heeft op dit moment een con­tract met De Fries­land Zorg­ver­ze­ke­rin­gen. Dit bete­kent dat ver­ze­ker­den de psy­cho­lo­gi­sche zorg ver­goed krij­gen tot 8 con­sul­ten per jaar, met een eigen bij­dra­ge van € 10,00 per con­sult. Klan­ten met een AV Opti­maal, AV Stu­dent, AV Gezin, AV 55plus kun­nen boven­op de 8 con­sul­ten nog tot € 300,00 extra zorg inko­pen met weer een eigen bij­dra­ge van € 10,00 per con­sult. Met een AV Excel­lent kunt u tot € 450,00 extra zorg inko­pen met een eigen bij­dra­ge van € 10,00 per con­sult.

  • Psy­cho­lo­gisch Con­sult
€ 78,50

Trainingen voor cliënten

Mind­ful­ness based Impuls- & Agres­sie Regu­la­tie (MIR)

Het tarief bedraagt € 54,00 per per­soon.

Bio­feed­back Hart­co­he­ren­tie­traing

De ses­sies duren 30 tot 60 minu­ten. Tarie­ven: 30 min. à € 37,50, 45 min. à € 52,50 en 60 min. à € 62,00

Trainingen voor Professionals

In Balans­trai­ning (con­flict & agres­sie han­te­ring)

Prijs op aan­vraag, afhan­ke­lijk van groeps­groot­te, vaar­dig­heids­ni­vo en doel­stel­ling.

Con­tro­le Fysie­ke Beheer­sing

Prijs op aan­vraag, afhan­ke­lijk van groeps­groot­te, vaar­dig­heids­ni­vo en doel­stel­ling.

In Balans / CFB Weke­lijk­se her­ha­lings­trai­ning

De weke­lijk­se her­ha­lings­trai­ning kost € 50,00 per maand / p.p.

Pakketprijzen

Pak­ket­prij­zen zijn samen­ge­stel­de prij­zen, gekop­peld aan norm­tij­den. Kort gezegd komt het er op neer dat Rond­om­zorg een aan­tal pro­duc­ten voor een vast­ge­stel­de prijs levert, onaf­han­ke­lijk van de hoe­veel­heid tijd die er in gaat zit­ten. Hier­door weet u als klant hoe­veel u moet beta­len voor bijv. het opstel­len van een zorg­plan. Het eer­ste (kennismakings)gesprek is gra­tis.
Hier­on­der vindt U een bere­ke­ning van de pak­ket­prij­zen.

Pro­duct aan­tal prijs/eenheid Totaal
Ver­dui­de­lij­ken hulp­vraag /opstellen zorg­plan
Casema­na­ger 1 uur € 54,00 € 54,00
Zorg­co­ör­di­na­tor 4 uur € 62,00 € 248,00
Advies­ge­sprek (casema­na­ge­ment) 1,5 uur € 54,00 € 81,00
Totaal 383,00
Pak­ket­prijs 370,00
Eva­lu­a­tie Zorg­plan
Zorg­co­ör­di­na­tor 1 € 62,00 € 62,00
Casema­na­ger 2 € 54,00 € 108,00
Bege­lei­der 1 0,5 € 46,00 € 23,00
Bege­lei­der 2 0,5 € 46,00 € 23,00
Advies-/eva­lu­a­tie­ge­sprek
Zorg­co­ör­di­na­tor 1,5 € 62,00 € 93,00
Casema­na­ger 1,5 € 54,00 € 81,00
Totaal € 390,00
Pak­ket­prijs € 370,00

De prijs­lijst van 2010 kunt u hier vin­den.

Print Friendly, PDF & Email