Tarieven 2014 en verder

Tar­ieven­lijst 2013
AWBZ — PGB prijzen

Aangez­ien Rond­om­zorg uit ZVWWLZ en WMO gefin­an­ci­erde zorg levert zijn wij niet BTW plich­tig. De hieron­der gen­oemde prij­zen zijn dus de PGB tar­ieven zoals u ze moet beta­len. Van­af 2014 heb­ben wij onze prii­zen niet meer aan­ge­past.

Begel­eiding
  • Begel­eiding (per uur)
€ 55,00
  • Begel­eiding Groep (per dag­deel)
€ 54,00
  • Tij­de­lijk Ver­blijf (per etmaal)
€ 102,00
  • Basiswoon­begel­eiding per maand (pakket­prijs) [1]
€ 1800,00
  • Kilo­met­er­tar­ief (per kilo­me­ter)
€ 0,29

Pakket­prijzen zijn samen­ge­stel­de prij­zen, gekop­peld aan norm­tij­den. Kort gezegd komt het er op neer dat Rond­om­zorg een aan­tal pro­duc­ten voor een vast­gestelde prijs levert, onaf­hankelijk van de hoeveel­heid tijd die er in gaat zit­ten. Hier­door weet u als klant hoe­veel u moet beta­len voor bijv. het opstel­len van een zor­g­plan. Het eer­ste (kennismakings)gesprek is gra­tis. Hieron­der vindt U een berek­en­ing van de pak­ket­prij­zen.

Pro­duct aan­tal prijs/eenheid Totaal
Opstel­len zorgplan/Ver­duidelijken hulp­vraag
Begel­eiding 5 uur € 55,00 € 275,00
Advies­ge­sprek
Begel­eiding 2 uur

€ 55,00

€ 110,00

Totaal

385,00

Pakket­prijs

370,00

Eval­u­atie Zorg­plan
Begel­eiding 4 uur

€ 55,00

€ 220,00

Advies-/eva­lu­a­tie­ge­sprek
Begel­eiding 3 uur

€ 55,00

€ 165,00

Totaal

€ 390,00

Pakket­prijs

€ 370,00

Basis Woon­begel­eiding
Begel­eiding Groep 8/week

€ 54,00

€ 432,00

Gem. /mnd

1.872,00

Pakket­prijs

1800,00

Print Friendly, PDF & Email