Voorwaarden en Contra-indicaties

Voor het leve­ren van zorg door Rond­om­zorg moet aan de vol­gen­de vol­gen­de voor­waar­den wor­den vol­daan:

 1. De zorg­vra­ger past bin­nen de doel­groep van Rond­om­zorg; 1
 2. De zorg­vra­ger heeft geen acu­te ver­sla­vings­pro­ble­ma­tiek; indien dit wel het geval is wordt er goed nage­gaan of er een behan­del­tra­ject loopt,  hoe het beloop hier­van is en of er spra­ke is van posi­tief behan­del­re­sul­taat. Indien er geen hel­der­heid is over het behan­del­tra­ject is acu­te ver­sla­vings­pro­ble­ma­tiek een hard uit­slui­tings­cri­te­ri­um. Wel zorg leve­ren is wel moge­lijk als:
  1. er spra­ke is van een suc­ces­vol behan­del­tra­ject in afron­dings- of uit­stroom­fa­se en nazorg door de behan­de­len­de instel­ling;
  2. er geen spra­ke is van gedrag dat over­ma­tig over­last of ern­sti­ge risico’s ver­oor­zaakt ofwel voor de cli­ënt zelf of voor zijn omge­ving;
  3. als er toe­zicht is van reclas­se­ring;
  4. als er toe­zicht is van foren­si­sche psy­chi­a­trie.

Contraïndicaties

 • Ern­sti­ge psy­chi­a­tri­sche actie­ve (secun­dai­re) pro­ble­ma­tiek anders dan lvb zoals:
  • psy­cho­se,
  • ern­sti­ge depres­sie,
  • dis­so­ci­a­tie­ve iden­ti­teits­stoor­nis­sen en ern­sti­ge per­soon­lijk­heids­stoor­nis­sen wel­ke actief aan­we­zig zijn.
 • Dus­da­nig medi­ca­tie­ge­bruik dat de cli­ënt / pati­ënt niet meer vol­doen­de op cog­ni­tief niveau aan te spre­ken is;
 • Ern­stig drugs- en mid­de­len­ge­bruik;
 • Ern­sti­ge gedrags­pro­ble­ma­tiek met risico’s voor de vei­lig­heid van de cli­ënt of zijn/haar omge­ving;
 • Ver­oor­de­ling voor sek­su­eel grens­over­schrij­dend gedrag (zeden­de­lict);
 • Waak­toe­zicht nodig tus­sen 22:00 en 07:00;
 • Een licha­me­lij­ke beper­king of chro­ni­sche ziek­te waar­voor medi­sche of ver­zor­gen­de han­de­lin­gen nodig zijn;
 • Nood­za­ke­lijk zijn van het inzet­ten van vrij­heids­be­per­ken­de maat­re­ge­len.

Nuancering

Indien er t.a.v. de con­tra-indi­ca­ties een behan­de­laan­bod gele­verd wordt kan in over­leg met de behan­de­laar bepaald wor­den of de con­tra-indi­ca­tie ver­valt. Kijk­rich­ting in zijn alge­meen­heid hier­bij is dat het behan­de­laan­bod in de eind­fa­se is en er dus spra­ke is van uit­stroom of afscha­ling.
Ook wordt hier­bij geke­ken naar de GAF sco­re (DSM IV), de mate van soci­a­le red­zaam­heid en maat­schap­pe­lij­ke par­ti­pa­tie en bescher­men­de fac­to­ren van­uit het soci­aal com­pe­ten­tie­mo­del ten opzich­te van vaar­dig­heids­te­kor­ten. Er kan van con­tra­ïndi­ca­ties afge­we­ken wor­den waar­bij e.e.a. gewo­gen wordt en gedrags­we­ten­schap­per en lei­ding­ge­ven­de samen met de inta­ker en het cli­ëntsys­teem een gewo­gen beslis­sing nemen. Even­tu­e­le voor­waar­den wor­den vast­ge­legd in het zorg­plan.

Randvoorwaardelijk

De finan­cie­ring van de zorg is gega­ran­deerd; 2

Risicovorming

Zowel rand­voor­waar­de­lijk als inhou­de­lijk, op indi­vi­du­eel niveau en bedrijfs­ni­veau.
De zorg­vra­ger vormt door zijn/haar gedrag geen gevaar voor wer­kers of ande­re cli­ën­ten van Rond­om­zorg of het bedrijf en even­tu­e­le risico’s kun­nen wor­den afge­dicht ook voor ande­re cli­ën­ten.
Het in zorg nemen van de cli­ënt kan alleen als er geen risico’s zijn voor de cli­ënt of even­tu­eel kun­nen ont­staan op indi­vi­du­eel niveau en kan wel als ze kun­nen wor­den afge­dicht
1 en 2 wor­den getoetst tij­dens de ken­nis­ma­king en door de gedrags­we­ten­schap­per en lei­ding­ge­ven­de.  Bij twij­fel ook nog door de direc­tie mid­dels een risi­co­ana­ly­se.

 1. doel­groep Rond­om­zorg: kin­de­ren, jon­ge­ren en (jong) vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke beper­king ‑onder­grens onge­veer een IQ van 50, te bepa­len door een gedrags­we­ten­schap­per- en of een psy­chi­sche beper­king; gezin­nen waar­van één of bei­de ouders bin­nen voor­gaan­de doel­groep­be­schrij­ving val­len; kin­de­ren, jon­ge­ren en (jong) vol­was­se­nen met een ont­wik­ke­lings­stoor­nis; men­sen met een com­bi­na­tie van voor­gaan­de fac­to­ren
 2. igv. wlz zorg is er een onder­aan­ne­mer­schap met een ZIN instel­ling gere­geld, igv pgb is er een toe­ken­nings­be­schik­king en een vali­de fac­tuur­adres. Igv wmo zorg is er een con­tract met een gemeen­te óf een pgb dat aan voor­gaan­de cri­te­ria vol­doet, of een vorm van onder­aan­ne­ming
Print Friendly, PDF & Email