Werkwijze

Wat typeert onze werk­wij­ze?

  • We bie­den de zorg inte­graal en op maat aan, door echt naar de klant te luis­te­ren en te kij­ken naar hem of haar in het geheel met zijn omge­ving, mid­dels een pro­ces­ma­ti­ge aan­pak (holis­tisch). Elke keer ten tij­de van het pro­ces  insprin­gen, bij­stu­ren, kort terug­blik­ken en weer opnieuw zaken inzet­ten om zo de zelf­red­zaam­heid te ver­gro­ten.  Wij kie­zen niet voor een vast pro­gram­ma-aan­bod met daar­in wat er per paar maand gedaan moet wor­den en exact hoe dit moet. Ieder mens is uniek en rea­geert op eigen wij­ze en in eigen tem­po op ver­an­der­pro­ces­sen.
  • We maken gebruik van drie metho­die­ken 1 maar com­bi­ne­ren daar waar nodig met ande­re metho­des 2. We kie­zen voor díe metho­di­sche aan­pak die past in de rela­tie tot de klant, de hulp­vraag en het gewens­te resul­taat, ofte­wel we wer­ken mul­ti­me­tho­disch.
  • We wer­ken mul­ti­sys­te­misch. We kij­ken naar het hele sys­teem van de cli­ënt en kij­ken wie wat rond­om een klant kan doen en waar onder­steu­ning nodig is, denk aan school, werk, wonen, gezin.
  • We wer­ken mul­ti­dis­ci­pli­nair; juist mede­wer­kers met een ver­schil­len­de kijk­wij­ze of ach­ter­grond vul­len elkaar aan. De HBO ver­pleeg­kun­di­ge samen met gedragswetenschapper/orthopedagoog en MBO soci­aal wer­ker. Ook sig­na­len van de huis­mees­ter en een GZ psy­cho­loog, de wijk­agent of de VNN behan­de­laar kun­nen met elkaar echt ver­schil maken. Samen heb je een com­ple­ter beeld van de cli­ënt, maak je gebruik van aan­vul­len­de exper­ti­se en blijf je als hulp­ver­le­ner doen waar je goed in bent. Samen rea­li­seer je inte­gra­le zorg voor die ten goe­de om aan de cli­ënt.
  • We zet­ten Heel Rond­om­zorg in als mid­del met al haar onder­de­len om de cli­ënt te laten erva­ren dat hij of zij er toe doet, erbij hoort, er mag zijn. Denk aan, vrije tijd­be­ste­ding en cul­tuur in The­a­ter­ca­fé Het Tromp­the­a­ter, wonen op Woon­lo­ca­tie Zuid­vliet, dagbesteding/ trai­ning in nabij­heid, iets terug doen voor Rond­om­zorg, buddy’s die er zijn voor een stuk­je exclu­si­vi­teit. De onge­plan­de en onge­dwon­gen zorg of inloop­mo­men­ten voor eigen­heid, gelijk­heid en authen­ti­ci­teit, alles in de buurt rond­om de klant voor nabij­heid vei­lig­heid en geza­men­lijk­heid maar ook ver­gro­ten van zelf­red­zaam­heid.
  1. Soci­aal Com­pe­ten­tie­mo­del (PI Dui­vend­recht), 3 Fasen­mo­del (Drs. van der Schee), Erva­rend Leren Model.
  2. o.a. Sche­ma­ge­richt wer­ken, Geef Me De Vijf, Trans­ac­ti­o­ne­le Ana­ly­se, Fami­ly Group Coun­ce­ling, etc.
Print Friendly, PDF & Email