Ambulante Woonbegeleiding

Voor klan­ten die zelf­stan­dig een woning huren biedt Rond­om­zorg Ambu­lan­te Woon­be­ge­lei­ding. Deze vorm van zorg kan, indien gewenst,  gecom­bi­neerd wor­den met bud­get­be­heer. Een bege­lei­der van Rond­om­zorg komt twee of drie keer in de week bij de klant op bezoek. Samen kij­ken ze naar de taken die gedaan moe­ten wor­den (prak­tisch, admi­ni­stra­tief en/of huis­hou­de­lijk). De ambu­lant wer­ker zal d.m.v. coa­chen en samen­doen de klant onder­steu­nen en sti­mu­le­ren.

Veel van onze klan­ten heb­ben moei­te met het vast­hou­den van dag- en week­struc­tuur. Rond­om­zorg biedt dan een weks­er­vi­ce d.m.v. tele­foon of bezoek­jes. Indien nodig bie­den we van­uit de zorg­co­ör­di­na­tie modu­le de moge­lijk­heid tot het afstem­men en onder­hou­den van con­tac­ten tus­sen ande­re hulp­ver­le­ners, werk, school en/of fami­lie.

Print Friendly, PDF & Email