Woon- Zorglocatie Zuidvliet

Woon / Zorglo­ca­tie Zuid­vliet is een klein­scha­li­ge woon­voor­zie­nin­gen die ruim­te biedt aan in totaal 23 één­per­soons woonstudio’s en 6 twee­ka­mer­ap­par­te­men­ten. De doel­groep bestaat uit jon­ge­ren en (jong) vol­was­se­nen met een ont­wik­ke­lings­stoor­nis (bijv. ADHD, Autis­me Spec­trum Stoor­nis), een ver­wor­ven psy­chi­a­tri­sche stoor­nis en/of een licht ver­stan­de­lij­ke beper­king.

Het Zuid­vliet biedt, zon­der dat er hek­ken omheen geplaatst zijn, een vei­li­ge woon­om­ge­ving. Dit is deels bereikt door de inrich­ting van de omge­ving en deels door de wij­ze waar­op bewo­ners en bege­lei­ders samen­wer­ken om een cul­tuur te cre­ë­ren die ener­zijds vol­doen­de zelf­stan­dig­heid moge­lijk maakt en ander­zijds soci­a­le con­tro­le geeft.  Het Zuid­vliet is een zoge­naam­de non-cate­go­ra­le woon­voor­zie­ning, dat wil zeg­gen dat men­sen met ver­schil­len­de pro­ble­ma­tiek door elkaar heen wonen. Op deze wij­ze is het Zuid­vliet een soort “buurt in een buurt” waar­bij men­sen met ver­schil­len­de vaar­dig­he­den en moge­lijk­he­den samen wonen, elkaar onder­steu­nen, soms eens iets vie­ren, elkaar aan­spre­ken op gedrag en een afspie­ge­ling zijn van gro­te maat­schap­pe­lij­ke ver­schei­den­heid.

Werk­wij­ze
Er wonen men­sen die zorg krij­gen van­uit een WLZ indi­ca­tie die ver­zil­verd wordt in PGB vorm. ZIj huren zelf de woning. De huur­prij­zen zijn dus­da­nig dat 18 tot 22 jari­gen huur­toe­slag kun­nen krij­gen. De appar­te­men­ten op de bega­ne grond zijn ook op een prijs­ni­veau waar­mee (jong) vol­was­se­nen van 23 jaar en ouder voor huur­toe­slag in aan­mer­king kun­nen komen.
Je kunt ook op het Zuid­vliet wonen als je een beschik­king voor Beschermd Wonen hebt. De beschik­king is inclu­sief de woning. Je betaalt dan wel een eigen bij­dra­ge via het CAK.
Rond­om­zorg levert in dit woon­pro­ject twee vor­men van zorg: zelf­stan­dig­heids­trai­ning (ook jeugd­zorg) en beschermd wonen.

Basis­be­ge­lei­ding
Er is ‘s mor­gens basis­be­ge­lei­ding tus­sen 07:00 en 09:00. Van­af 09:00 die­nen de klan­ten een dag­be­ste­ding te heb­ben, het­zij bin­nen het aan­bod van Rond­om­zorg, het­zij bui­ten in de vorm van school, werk of vrij­wil­li­gers­werk. Ook op de loca­tie zelf wordt dag­be­ste­ding gele­verd. Tus­sen 16:00 en 23:00 uur is er een dub­be­le mid­dag / late dienst en van 23:00 tot 07:00 is er een slaap­dienst. Over­dag is er tus­sen 08:00 en 16:00 een dag­dienst aan­we­zig en een huis­mees­ter (ook werk­mees­ter).

Locatie

Het com­plex van negen klein­scha­li­ge woon­voor­zie­nin­gen is gesi­tu­eerd aan het Zuid­vliet te Leeu­war­den.  Het Zuid­vliet heeft een gemid­del­de ver­keers­be­las­ting. Ach­ter het com­plex is voor­zien in 9 par­keer­plaat­sen, ver­der is er in de buurt ruim par­keer­ge­le­gen­heid.

Buurt­voor­zie­nin­gen
Bood­schap­pen
Aan het cam­buur­plein (500 m. / 6 min lopen) vindt u vele win­kels waar­on­der drie super­mark­ten, een Jum­bo, Lidl en Aldi. Er zit een Albert Heijn op dezelf­de afstand aan de Wil­hel­mi­na­ka­de. Op de Cen­tra­le zijn woon­win­kels, o.a. een Xenos, Media Markt en een Praxis. Ver­der zit u na 1500 m. mid­den in het cen­trum van Leeu­war­den.

Open­baar ver­voer
Er zijn bus­hal­tes bin­nen 150 m. o.a. rich­ting sta­ti­on Leeu­war­den.

De Woningen

Op de bega­ne grond zijn 7 twee­ka­mer appar­te­men­ten. Op de eer­ste en twee­de woon­laag bevin­den zich 36 woonstudio’s in opper­vlak­te vari­ë­rend van 24 tot 26 m². Elke woning heeft een eigen voor­deur, een bad­ka­mer met dou­che, was­bak en eigen toi­let en een pan­try (keu­ken­tje). De opgang naar de wonin­gen is aan de ach­ter­kant van het com­plex. Voor elke stu­dio is er een opslag­box in de schuur. Ver­der zijn er voor­zie­nin­gen voor het stal­len van fiet­sen, is elke woning voor­zien van snel inter­net (inbe­gre­pen bij de ser­vi­ce­kos­ten) en is er 24 uurs­be­wa­king.

Print Friendly, PDF & Email