Woon- Zorglocatie Noordvliet

Boven Kat­ten­ca­fé Poes­Pas aan het Noord­vliet zijn 4 woon­units voor een groep bewo­ners die graag din­gen samen doet. Ieder heeft eigen sani­tair, een eigen kit­che­net­te en een eigen voor­deur. Maar is ook een gro­te luxe woon­keu­ken waar het de bedoe­ling is om, samen met groeps­lei­ding, te koken. De keu­ken is het dage­lijk­se mid­del­punt na een dag hard wer­ken, naar school of dag­be­ste­ding gaan. Ondanks dat er heel wat din­gen samen gedaan wor­den is Loca­tie Noord­vliet bij uit­stek een plek voor (jong) vol­was­se­nen die een rede­lij­ke mate aan zelf­stan­dig­heid heb­ben of wil­len door­groei­en naar (bege­leid) zelf­stan­dig wonen.

Het heb­ben van een eigen dag­be­ste­ding is ver­plicht. Even­tu­eel kan Rond­om­zorg dag­be­ste­ding leve­ren bij één van haar dag­pro­gram­ma loca­ties.

Print Friendly, PDF & Email