Zelfstandigheidstraining

Zuidvliet woonstudios f11_1600Rond­om­zorg biedt op haar woon­lo­ca­ties de moge­lijk­heid tot zelf­stan­dig­heids­trai­ning, ook als jeugd­zorg­mo­du­le. Op de woon­lo­ca­tie aan het Zuid­vliet te Leeu­war­den kun­nen de trai­nees wer­ken aan prak­ti­sche en soci­a­le vaar­dig­he­den. De doel­groep voor deze trai­ning is jon­ge­ren en jong vol­was­se­nen met een ont­wik­ke­lings­stoor­nis en/of een licht ver­stan­de­lij­ke han­di­cap. Het eind­doel is om de trai­nees naar hun moge­lijk­he­den opti­maal voor te berei­den op zelf­stan­dig­heid. Indien nodig kan de trai­ning opge­volgd wor­den door Thuis­Plus, Bege­leid Zelf­stan­dig Wonen of Ambu­lan­te Woon­be­ge­lei­ding.

De zelf­stan­dig­heids­trai­ning kan gekop­peld wor­den aan arbeids­trai­ning als er (nog) niet spra­ke is van een eigen dag­vul­ling. In de arbeids­trai­ning wordt alles rond­om werk en/of oplei­ding opge­pakt.

Print Friendly, PDF & Email