SPOED!! inval­kracht voor onze beschermd wonen loca­tie Zuidvliet en ambulant [ingevuld]

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg.
Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de bege­lei­ders, gedrags­we­ten­schap­pers en een GZ-Psy­cho­loog.

Kern­woor­den: Doen wat werkt, ver­gro­ten van eigen regie en zelf­red­zaam­heid.

Oplei­ding: MBO 4 of HBO in de zorg. Erva­ring (sta­ge) en weten waar je het over hebt.

Jouw kern­woor­den: Niet moei­lijk doen, aan­pak­ken, betrok­ken, ste­vig in je schoe­nen, ont­wik­kel­kan­sen aan­grij­pen, flexi­bel.

Taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den: Het bie­den van een vei­li­ge leef­om­ge­ving door dui­de­lijk­heid en struc­tuur te bie­den in de dage­lijk­se gang van zaken op de woon­lo­ca­tie of in ambu­lan­te set­ting.

Inzet­baar­heid: Flexi­bel inzet­baar, ook in de week­en­den. Voor­al in vakan­ties en bij ziek­te zul­len we je veel gaan inzet­ten. Woon­ach­tig in of in de direc­te omge­ving van Leeu­war­den. Je hebt een mini­maal aan­tal vas­te uren in het roos­ter (90 per maand) en bent daar­naast tot 36 uur inzet­baar,

Doel­groep: Jon­ge­ren en jong­vol­was­se­nen met psy­chi­sche en/of psy­cho­so­ci­a­le pro­ble­ma­tiek en bij­ko­men­de pro­ble­ma­tiek

Loca­tie Zuid­vliet: Wij leve­ren beschermd wonen in de vorm van 24 uurs dien­sten aan 28 bewo­ners die wonen in een eigen stu­dio.

Sol­li­ci­ta­ties naar: rubingh.d@rondomzorg.nl t.a.v mevr D. Rubingh direc­teur en hoofd per­so­neels­za­ken.