Training

Rond­om­zorg biedt een aan­tal trai­nin­gen voor klan­ten en trai­nin­gen voor pro­fes­si­o­nals.

Trainingen voor klanten

Bio­feed­back Hart­co­he­ren­tie­trai­ning

Kin­de­ren en jon­ge­ren met AD(H)D, ASS en ODD heb­ben vaak pro­ble­men met impuls- en agres­sie regu­la­tie. Door te trai­nen om hun Hart Rit­me Vari­a­bi­li­teit te beïn­vloe­den geef je ze een intern stuk­je gereed­schap om impul­sen en agres­sie beter te regu­le­ren. Voor meer infor­ma­tie klik hier.

Mind­full­ness Based Impuls- & Agres­sie­re­gu­la­tie­trai­ning

De Mind­ful­ness Based Impuls- & Agres­sie­re­gu­la­tie­trai­ning, ofte­wel MIR trai­ning (MIR is Rus­sisch voor vre­de) wordt in groeps­ver­band gege­ven. De MIR trai­ning gebruikt aan­dacht­sme­di­ta­tie tech­nie­ken, zelf­ver­de­di­gings­tech­nie­ken, Rots en Water ele­men­ten en cog­ni­tief gedrag­the­ra­peu­ti­sche ele­men­ten. Kern­doe­len zijn: res­pect heb­ben voor elkaar, een posi­tief zelf­beeld, vaar­dig­he­den m.b.t. con­flict­han­te­ring, asser­ti­vi­teit en voor­al je balans (fysiek, men­taal en emo­ti­o­neel) bewa­ren! Voor meer infor­ma­tie klik hier.

Trainingen voor professionals

In Balans­trai­ning

Trai­ning in het omgaan met con­flict en agres­sie, waar­bij de kern­fac­tor men­taal en emo­ti­o­neel zelf­ma­na­ge­ment is: je bent je eigen gereed­schap en zorg dat het je goed scherp houdt en alle eigen­schap­pen ervan begrijpt. Voor meer infor­ma­tie klik hier.

Con­tro­le Fysie­ke Beheer­sing (CFB)

Als fysiek ingrij­pen nood­za­ke­lijk is (omdat je jezelf, een klant en/of een col­le­ga moet bescher­men), hoe doe je dat dan op een vei­li­ge en ver­ant­woor­de manier die zo klant­vrien­de­lijk moge­lijk is? Voor meer infor­ma­tie klik hier.

Weke­lijk­se her­ha­ling CFB

Elke vrij­dag­mid­dag biedt Rond­om­zorg de moge­lijk­heid aan pro­fes­si­o­nals om de vaar­dig­he­den m.b.t. de Con­tro­le Fysie­ke beheer­sing bij te hou­den en uit te brei­den. De maxi­ma­le groeps­groot­te is 24 deel­ne­mers. Voor meer infor­ma­tie klik hier.

Print Friendly, PDF & Email