Jeugd­zorg mede­wer­ker C (HBO)/ Men­tor voor ons ambu­lan­te team per 1 febru­a­ri 2019

We zoe­ken jou! Ben jij die mede­wer­ker in de zorg die bin­nen het soci­aal domein, wmo en jeugd­zorg van de hoed en de rand weet, graag de zorg­lijn uit­zet en ver­ant­woor­de­lijk­he­den draagt? Heb je erva­ring als ambu­lant wer­ker en houdt je van wer­ken met een bre­de­re doel­groep (vol­was­se­nen en jeugd/jongvolwassen). Heb je expli­ciet erva­ring met Lees Meer …

Jeug­zorg­wer­ker C, Beschermd Wonen loca­tie Zuid­vliet (HBOSPH/ Soci­al­work of HBO‐v) 

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg. Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­lei­de Lees Meer …