Medewerker Financiële Administratie

Func­tie­om­schrij­ving: Wij zoe­ken een slag­vaar­di­ge en erva­ren mede­wer­ker Finan­ci­ë­le Admi­ni­stra­tie Wat vra­gen we van jou: Je hebt MBO4 werk‐en denk­ni­veau; Je hebt aan­toon­ba­re erva­ring als finan­ci­eel admi­ni­stra­tief medewerker/boekhouder; Je werkt han­dig met ICT mid­de­len; Je hebt uit­ge­brei­de ken­nis van en erva­ring in het wer­ken met:Twinfield;Basecone;Excel; Je draagt zorg voor het nako­men van rele­van­te wet­te­lij­ke ter­mij­nen en afspra­ken; Je hebt Lees Meer …

Jeugdzorg medewerker C (HBO)/ Mentor binnen ons ambulante team per 1 februari 2019

We zoe­ken jou! Ben jij die mede­wer­ker in de zorg die bin­nen het soci­aal domein, wmo en jeugd­zorg van de hoed en de rand weet, graag de zorg­lijn uit­zet en ver­ant­woor­de­lijk­he­den draagt? Heb je erva­ring als ambu­lant wer­ker en houdt je van wer­ken met een bre­de­re doel­groep (vol­was­se­nen en jeugd/jongvolwassen). Heb je expli­ciet erva­ring met Lees Meer …