Administratief medewerker B voor 20 uur.

Voor ons secre­ta­ri­aat zoe­ken wij onder­steu­ning voor 20 uur per week. Ben jij een spon­ta­ne, gezel­li­ge aanpakker.…lees dan voor­al even ver­der! Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat Lees Meer …

Spoed: hbo of mbo4 opgeleide zorgmedewerker voor Poespas/ Tromptheater/ Noordvliet Beschermd Wonen

Met spoed Gevraagd: HBO opge­lei­de zorg­me­de­wer­ker of MBO‑4 zorg­me­de­wer­ker met HBO werk en denk­ni­veau met een gro­te horeca‑, eve­­ne­­men­­ten- en kat­­ten-affi­­ni­­teit. Func­tie Peda­go­gisch mede­wer­ker D (of C) Schaal 7 of 8 con­form het nieu­we gene­rie­ke func­tie­boek Jeugd­zorg 24 uur / week Wis­se­len­de dien­sten van maan­dag t/m zon­dag en op avon­den. Wat ver­wach­ten wij van jou Je Lees Meer …