Commissaris

Rond­om­zorg is op zoek naar een inspi­re­ren­de pro­ac­tie­ve commissaris/ toe­zicht­hou­der met erva­ring die graag  bij­draagt aan de nieuw op te zet­ten Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Rond­om­zorg. Vind jij de waar­den “inspi­re­ren, visi­o­nair ver­ster­ken, en inte­gra­li­teit” belang­rijk? Heb je affi­ni­teit met klein­scha­lig­heid en de zorg? Stuur dan nu je moti­va­tie naar ons toe! En over­tuig ons ervan Lees Meer …

GZ-Psycholoog

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg. Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Wij beschik­ken Lees Meer …