Gedragswetenschapper

Rond­om­zorg is op zoek naar een erva­ren GZ-psy­cho­loog of Ortho­pe­da­goog Gene­ra­list, BIG gere­gi­streerd, die het inte­res­sant vindt om te wer­ken met ver­schil­len­de doel­groe­pen en team­le­den bin­nen Rond­om­zorg voor 12 tot 16 uur in de week. Goed te com­bi­ne­ren met een eigen prak­tijk en of werk­zaam­he­den in een klei­ne instel­ling. Wie zijn wij? Rond­om­zorg is een Lees Meer …

Financieel Administratief Medewerker [deze vacature is ingevuld]

Rond­om­zorg BV is een in Leeu­war­den geves­tig­de klein­scha­li­ge zorg­aan­bie­der. Wij leve­ren (ortho) peda­go­gi­sche, psy­chisch en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chi­sche en/of ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men of ver­sla­vin­gen. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg. Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben kor­te lijn­tjes en hou­den niet van onno­di­ge bureau­cra­tie. Rond­om­zorg heeft drie dag­be­ste­dings­pro­jec­ten die Lees Meer …