Vaca­tu­re HBO Peda­go­gisch mede­wer­ker dagbesteding/wonen met een gro­te affi­ni­teit met hore­ca, the­a­ter, muziek en cre­a­ti­vi­teit.

Vaca­tu­re HBO Peda­go­gisch mede­wer­ker dagbesteding/wonen met een gro­te affi­ni­teit met hore­ca, the­a­ter, muziek en cre­a­ti­vi­teit. Loca­tie: Noord­vliet 11, Leeu­war­den Func­tie: Jeugd­zorg­wer­ker C (HBO) Schaal 7 of 8 con­form het nieu­we gene­rie­ke func­tie­boek Jeugd­zorg 24 uur (moge­lijk­heid tot uit­brei­ding op ter­mijn) Tromp­the­a­ter en Kat­ten­ca­fé Poes­pas zijn samen­wer­ken­de afde­lin­gen van Rond­om­zorg B.V. waar dag­be­ste­ding en arbeids­trai­ning wordt aan­ge­bo­den voor Lees Meer …

Jeugd­zorg mede­wer­ker C / Men­tor voor ons ambu­lan­te team (HBO func­tie) per 1 Sep­tem­ber 2018

Ben jij die mede­wer­ker in de zorg die bin­nen het soci­aal domein, wmo en jeugd­zorg van de hoed en de rand weet, graag de zorg­lijn uit­zet en ver­ant­woor­de­lijk­he­den draagt? Heb je erva­ring  als ambu­lant wer­ker en houdt je van wer­ken met een bre­de­re doel­groep (vol­was­se­nen en jeugd/jongvolwassen). Heb je expli­ciet erva­ring met jeugd en gezin­nen Lees Meer …