Sta­gi­ai­res MBO 4 en HBO gezocht voor onze woon­lo­ca­tie

Wij zijn opzoek naar sta­gi­ai­res (m/v) MBO-4 jaarsta­ge en HBO afstudeerstage/ jaarsta­ge die een aan­vul­ling kan zijn op ons hui­di­ge team. Jij bent een dui­zend­poot, flexi­bel, staat ste­vig in je schoe­nen, gericht op ont­wik­ke­ling van clien­ten. Je zet de cli­ën­ten in eigen kracht en zet in op ver­gro­ten van zelf­red­zaam­heid. Je beschikt ver­der over de nodi­ge cre­a­ti­vi­teit en Lees Meer …

Diver­se Sta­ge­mo­ge­lijk­he­den

Rond­om­zorg vindt het belang­rijk om oplei­dings­plaat­sen te bie­den. Maar we kun­nen maar een beperkt aan­tal sta­ge­plaat­sen leve­ren. Wees daar­om op tijd. Richt je CV en een uit­ge­brei­de moti­va­tie­brief aan secretariaat@rondomzorg.nl. Wij bie­den sta­ges in de vol­gen­de rich­tin­gen: MBO Soci­aal Peda­go­gisch Werk Nivo 4 Maat­schap­pe­lij­ke Dienst­ver­le­ning Nivo 4 Secre­ta­ri­aat Nivo 2 — Nivo 4 D-Drive oplei­din­gen gericht Lees Meer …