Wij zijn Rond­om­zorg

RondomzorgRond­om­zorg BV is een in Fries­land geves­tigde klein­scha­lige zorg­aan­bie­der. Wij leveren (ortho)pedagogische, psy­chische en psycho/sociale hulp­ver­le­ning en dien­sten aan men­sen met psy­chische en/of ver­stan­de­lijke beper­kin­gen en bij­voor­beeld gedrags­pro­ble­men. Wij vin­den dat ieder­een recht heeft op hulp en zorg. Wij leveren die zorg zo samen­han­gend moge­lijk, ook als de zorg uit meer­dere bron­nen betaald wordt (wlz, wmo, zorg­ver­ze­ke­rings­wet).

Het doel

Rond­om­zorg is op 17 sep­tem­ber 2007 als VOF begon­nen met als doel: het bie­den van inte­grale hulp­ver­le­ning aan men­sen met een ver­stan­de­lijke en/of psy­chische beper­king en/of ont­wik­ke­lings­stoor­nis en het leveren van jeugd­zorg. Op 1 juni 2015 is Rond­om­zorg een BV gewor­den.

Korte lijn­tjes

Wij zijn klein­scha­lig, heb­ben korte lijn­tjes en hou­den niet van onno­dige bureau­cra­tie. Wij beschik­ken over goed opge­leide bege­lei­ders en gedrag­we­ten­schap­pers en heb­ben samen­wer­kings­ver­ban­den met een aan­tal andere instel­lin­gen naar wie wij –indien nodig- kun­nen door­ver­wij­zen.

Kwa­li­teit en aan­bod

Rond­om­zorg is per 1 augus­tus 2011 een erkende instel­ling (wtzi) en beschikt over een ISO9001 kwal­tieits­cer­ti­fi­caat voor “Het Bie­den Thuis­on­der­steu­ning, beschermd wonen, dagprogramma,s trai­ning en advies aan jeug­di­gen en vol­was­se­nen met een psy­chi­a­trische en/of ver­stan­de­lijke beper­king, gefi­nan­cierd van­uit WMO, Wlz, jeugd­wet en par­ti­ci­pa­tie­wet.
We bie­den trai­nin­gen, kort­du­rende behan­de­ling en kun­nen advi­se­ren bij het aan­vra­gen van indi­ca­ties, het ver­krij­gen van de juiste zorg en ant­woord geven op alle vra­gen rondom het leveren of orga­ni­se­ren van zorg. Wij ver­le­nen dien­sten, scho­ling en advie­zen aan PGB hou­ders, onder­wijs­in­stel­lin­gen en over­he­den en kun­nen mee­den­ken en onder­steu­nen bij nieuwe ont­wik­ke­lin­gen.

De eige­na­ren

Rond­om­zorg is het bedrijf van Dani­ëlle Rubingh en René de la Porte.  Bei­den wer­ken al meer dan 25 jaar in de zorg, onder andere met ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten en de jeugd­zorg,  Bei­den heb­ben erva­ring als groeps­be­han­de­laar.  Vin­den dat het beter kan bete­kent ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen en dat heeft geleid tot de start van Rond­om­zorg.

Visie Rond­om­zorg

 • Ieder­een die dat nodig heeft, heeft recht op de hulp en onder­steu­ning die hem/haar ver­der brengt in het leven.
 • Ieder­een heeft zin­ge­ving, waar­de­ring, aan­dacht en com­pas­sie nodig in het leven.
 • Ieder­een ver­dient de kans een zin­vol en zin­ge­vend leven te lei­den.

Mis­sie Rond­om­zorg

 • Inte­grale hulp­ver­le­ning: zoveel moge­lijk onder 1 dak. Hier­door zijn de lij­nen kort en trans­pa­rant, geen wacht­lijst en een pas­send zorg­ar­ran­ge­ment.
 • Het beschik­bare gemeen­schaps­geld zo effi­ci­ënt moge­lijk voor de cli­ënt in te zet­ten.
 • Zo maxi­maal moge­lijk inzet­ten op maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men.

Voor Wie?

 • Kinderen/ jeugdigen/ jong­vol­was­sen en vol­was­se­nen met psy­chische en/of psy­chi­a­trische pro­ble­men, dub­bele dia­gnose pro­ble­ma­tiek, ont­wik­ke­lings­stoor­nis­sen en/of licht ver­stan­de­lijke beper­king met een zeer beperkte of afwe­zige zelf­re­gie.

Wat bie­den wij?

 • Trai­ning en ortho­pe­da­go­gische behan­de­ling aan kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen.
 • Dagbesteding/ par­ti­ci­pa­tie en Arbeids­trai­ning.
 • Ambu­lante onder­steu­ning.
 • Beschermd wonen/ zef­stan­dig­heids­trai­ning.
 • Gene­ra­lis­tische basis ggz, voor­na­me­lijk inte­graal in zorg­tra­jec­ten