Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Rondomzorg is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Rondomzorg.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door Rondomzorg met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Rondomzorg verstrekt met deze website informatie over (zorg gerelateerde) producten en diensten die door Rondomzorg worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Rondomzorg, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Rondomzorg uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Rondomzorg geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Rondomzorg en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Rondomzorg.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Rondomzorg uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Rondomzorg zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Rondomzorg aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie, prijzen van producten en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Rondomzorg verstrekt door middel van deze site informatie over zorg, trainingen en andere daaraan verwante diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Rondomzorg stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Zo kan Rondomzorg proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Rondomzorg de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.